Art. 34. - Zmiana niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej. - Dz.U.2010.238.1578 - OpenLEX

Art. 34. - Zmiana niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.238.1578

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 2010 r.
Art.  34.

W roku 2011 Agencja Nieruchomości Rolnych przekazuje środki, o których mowa w art. 20 ust. 5a ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w formie zaliczek kwartalnych, w wysokości ustalonej w rocznym planie finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w terminie 30 dni po zakończeniu kwartału. Wpłata zaliczki za IV kwartał następuje w terminie do dnia 10 grudnia 2011 r. Rozliczenie roczne zobowiązania za rok 2011 następuje w terminie do dnia 30 czerwca 2012 r.