Art. 33. - Zmiana niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej. - Dz.U.2010.238.1578 - OpenLEX

Art. 33. - Zmiana niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.238.1578

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 2010 r.
Art.  33.

W ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523 i Nr 182, poz. 1228) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 209 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) 4.000 zł, jeżeli koszty pogrzebu ponosi małżonek, dzieci, wnuki, rodzeństwo lub rodzice;";

2)
art. 211 otrzymuje brzmienie:

"Art. 211. 1. W razie śmierci członka rodziny funkcjonariuszowi przysługuje zasiłek pogrzebowy w wysokości 4.000 zł.

2. W razie zbiegu uprawnień do zasiłku pogrzebowego określonego w ust. 1 z uprawnieniami do zasiłku pogrzebowego przysługującymi na podstawie odrębnych przepisów funkcjonariusz jest obowiązany w pierwszej kolejności zrealizować uprawnienie do zasiłku wynikające z przepisów odrębnych.";

3)
w art. 212 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku pogrzebowego w związku z pokryciem przez funkcjonariusza kosztów pogrzebu członka jego rodziny będącego również funkcjonariuszem uprawnionemu przysługuje jeden zasiłek.".