Art. 28. - Zmiana niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej. - Dz.U.2010.238.1578 - OpenLEX

Art. 28. - Zmiana niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.238.1578

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 2010 r.
Art.  28.

W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. zm. 25 ) w art. 89 w ust. 1:

1)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) benzyn silnikowych o kodach CN 2710 11 45 lub 2710 11 49 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach - 1.565,00 zł/1 000 litrów;";

2)
uchyla się pkt 3;
3)
pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) olejów napędowych o kodzie CN 2710 19 41 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach - 1.048,00 zł/1 000 litrów;";

4)
uchyla się pkt 7;
5)
pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczonych do napędu silników spalinowych, bez względu na kod CN - 1.048,00 zł/1 000 litrów;".

25 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 98, poz. 819, Nr 168, poz. 1323 i Nr 215, poz. 1667 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 151, poz. 1013 i Nr 226, poz. 1477.