Art. 25. - Zmiana niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej. - Dz.U.2010.238.1578 - OpenLEX

Art. 25. - Zmiana niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.238.1578

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 2010 r.
Art.  25.

W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710, z późn. zm. 22 ) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 94 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) 4.000 zł, jeżeli koszty pogrzebu ponosi małżonek, dzieci, wnuki, rodzeństwo lub rodzice;";

2)
w art. 95:
a)
w ust. 1:
zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"W razie śmierci członka rodziny funkcjonariuszowi przysługuje zasiłek pogrzebowy w wysokości:",

pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) 4.000 zł - jeżeli koszty pogrzebu ponosi funkcjonariusz;",

b)
uchyla się ust. 3.
22 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 114, poz. 957 oraz z 2010 r. Nr 113, poz. 745, Nr 182, poz. 1228 i Nr 230, poz. 1510.