Art. 30. - Zmiana niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.75.398

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 2014 r.
Art.  30.

Przepisy wykonawcze wydane na podstawie:

1)
art. 14 ust. 3 i art. 22 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 9 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 14 ust. 3 i art. 22 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 9, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
2)
art. 16 ustawy zmienianej w art. 18 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 16 ustawy zmienianej w art. 18, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą

- nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.