Art. 41. - Zmiana niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. - Dz.U.2021.11 - OpenLEX

Art. 41. - Zmiana niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.11

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2022 r.
Art.  41. 
1. 
Do przedsięwzięć, o których mowa w art. 1 ustawy zmienianej w art. 14, niezakończonych przed dniem wejścia w życie art. 14 pkt 1-4, 6, 7 i 9-22 niniejszej ustawy, na które udzielono finansowego wsparcia na podstawie wniosków o udzielenie finansowego wsparcia złożonych po dniu ogłoszenia niniejszej ustawy, a przed dniem jej wejścia w życie, stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2. 
Do wniosków o udzielenie finansowego wsparcia, złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie art. 14 pkt 1-4, 6, 7 i 9-22 niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 14, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
3. 
Do przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1, realizowanych przez spółkę celową, o której mowa w art. 7 ustawy zmienianej w art. 20, oraz do wniosków, o których mowa w ust. 2, w przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka celowa stosuje się:
1)
przepis art. 3 ustawy zmienianej w art. 14, w brzmieniu dotychczasowym;
2)
przepisy art. 5b, art. 6b, art. 6c, art. 7, art. 7a, art. 7d, art. 7e, art. 13-17, art. 21 i art. 22 ustawy zmienianej w art. 14, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.