Art. 37. - Zmiana niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. - Dz.U.2021.11 - OpenLEX

Art. 37. - Zmiana niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.11

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2022 r.
Art.  37. 

Do spraw o przyznanie dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, o których mowa w art. 15zzzib ustawy zmienianej w art. 24, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie art. 24 pkt 6 i 7 niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 24, w brzmieniu dotychczasowym.