Art. 32. - Zmiana niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. - Dz.U.2021.11 - OpenLEX

Art. 32. - Zmiana niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.11

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2022 r.
Art.  32. 
1. 
Maksymalny limit wydatków budżetu państwa na refundację wypłaty premii gwarancyjnych, o której mowa w art. 3c ust. 1 ustawy zmienianej w art. 8, bankom prowadzącym obsługę rachunków wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych wystawionych do dnia 23 października 1990 r. nie może w poszczególnych latach przekroczyć:
1)
w 2021 r. - 158,7 mln zł;
2)
w 2022 r. - 161,0 mln zł;
3)
w 2023 r. - 164,0 mln zł;
4)
w 2024 r. - 252,4 mln zł;
5)
w 2025 r. - 222,9 mln zł;
6)
w 2026 r. - 164,1 mln zł;
7)
w 2027 r. - 164,1 mln zł;
8)
w 2028 r. - 164,1 mln zł;
9)
w 2029 r. - 164,1 mln zł;
10)
w 2030 r. - 164,1 mln zł.
2. 
Wypłata premii gwarancyjnych następuje do wysokości środków określonych w ustawie budżetowej na dany rok na refundację bankom prowadzącym obsługę rachunków wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych wystawionych do dnia 23 października 1990 r. wypłaconych premii gwarancyjnych.
3. 
Organem monitorującym wydatkowanie środków budżetu państwa na refundację wypłaconych premii gwarancyjnych jest minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
4. 
W przypadku gdy łączna kwota wynikająca ze złożonych wniosków o refundację wypłaconych premii gwarancyjnych osiągnie równowartość 95% limitu wydatkowania środków budżetu państwa na refundację wypłaconych premii gwarancyjnych na dany rok, minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa informuje o tym w komunikacie, który ogłasza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej obsługującego go urzędu.
5. 
W przypadku złożenia przez właściciela książeczki mieszkaniowej wniosku o jej likwidację i wypłatę premii gwarancyjnej po dniu ogłoszenia komunikatu, o którym mowa w ust. 4, wypłata premii gwarancyjnej następuje w roku następującym po roku ogłoszenia komunikatu.