Art. 26. - Zmiana niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. - Dz.U.2021.11 - OpenLEX

Art. 26. - Zmiana niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.11

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2022 r.
Art.  26. 
1. 
Do umów w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego zawartych przez towarzystwo budownictwa społecznego z najemcą przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy rozdziału 4aa oddziałów 1-3 ustawy zmienianej w art. 7, z wyłączeniem przepisu art. 33da ust. 3 pkt 3 tej ustawy.
2. 
Nie później niż na 2 lata przed dniem spłaty kredytu udzielonego na realizację przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego albo przed dniem wejścia w życie art. 7 pkt 17 niniejszej ustawy, zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenie akcjonariuszy albo walne zgromadzenie społecznej inicjatywy mieszkaniowej lub towarzystwa budownictwa społecznego może podjąć, obowiązującą od tego dnia, uchwałę o nierozliczaniu partycypacji w trybie przepisów oddziałów 1-3 rozdziału 4aa ustawy zmienianej w art. 7, wobec umów w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego zawartych z tą społeczną inicjatywą mieszkaniową lub z tym towarzystwem budownictwa społecznego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zwaną dalej "uchwałą w sprawie wyłączenia rozliczenia partycypacji".
3. 
W przypadku gdy:
1)
w kosztach realizowanego przez społeczną inicjatywę mieszkaniową lub towarzystwo budownictwa społecznego przedsięwzięcia partycypuje gmina, której na pokrycie części kosztów tego przedsięwzięcia udzielono finansowego wsparcia na zasadach określonych w ustawie zmienianej w art. 14, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą lub
2)
udziałowcem społecznej inicjatywy mieszkaniowej lub towarzystwa budownictwa społecznego jest lub był Krajowy Zasób Nieruchomości

- uchwała w sprawie wyłączenia rozliczenia partycypacji jest nieważna.

4. 
W przypadku podjęcia przez zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenie akcjonariuszy albo walne zgromadzenie społecznej inicjatywy mieszkaniowej lub towarzystwa budownictwa społecznego uchwały w sprawie wyłączenia rozliczenia partycypacji do:
1)
tego towarzystwa - stosuje się przepis art. 28 ustawy zmienianej w art. 7, w brzmieniu dotychczasowym,
2)
finansowego wsparcia na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia, którego inwestorem jest ta społeczna inicjatywa mieszkaniowa lub to towarzystwo budownictwa społecznego - stosuje się przepis art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 14, w brzmieniu dotychczasowym,
3)
tej społecznej inicjatywy mieszkaniowej lub tego towarzystwa budownictwa społecznego - przepisu art. 6 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się,
4)
tej społecznej inicjatywy mieszkaniowej lub tego towarzystwa budownictwa społecznego - przepisu art. 7a ustawy zmienianej w art. 20 nie stosuje się

- przez łączny okres obowiązywania tej uchwały oraz 3 lat od dnia utraty przez nią mocy obowiązującej.

5. 
W przypadku gdy:
1)
społeczna inicjatywa mieszkaniowa lub towarzystwo budownictwa społecznego określa stawki czynszu, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 7, z uwzględnieniem art. 28 ust. 3 i 4 tej ustawy,
2)
gmina partycypująca w kosztach przedsięwzięcia, którego inwestorem jest ta społeczna inicjatywa mieszkaniowa lub to towarzystwo budownictwa społecznego, uzyskała finansowe wsparcie na zasadach określonych w ustawie zmienianej w art. 14, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, na pokrycie części kosztów tego przedsięwzięcia,
3)
społeczna inicjatywa mieszkaniowa lub towarzystwo budownictwa społecznego uzyskało premię remontową, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
4)
społeczna inicjatywa mieszkaniowa została utworzona przez Krajowy Zasób Nieruchomości albo Krajowy Zasób Nieruchomości przystąpił do tego towarzystwa budownictwa społecznego

- zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenie akcjonariuszy albo walne zgromadzenie społecznej inicjatywy mieszkaniowej lub towarzystwa budownictwa społecznego nie może podjąć uchwały w sprawie wyłączenia rozliczenia partycypacji. W przypadku podjęcia takiej uchwały jest ona nieważna.

6. 
W terminie 14 dni od dnia podjęcia przez zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenie akcjonariuszy albo walne zgromadzenie społecznej inicjatywy mieszkaniowej lub towarzystwa budownictwa społecznego uchwały w sprawie wyłączenia rozliczenia partycypacji, towarzystwo jest obowiązane przekazać ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa kopię uchwały.
7. 
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa podaje do publicznej wiadomości listę społecznych inicjatyw mieszkaniowych oraz towarzystw budownictwa społecznego, które podjęły uchwałę w sprawie wyłączenia rozliczenia partycypacji, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.