Art. 20. - Zmiana niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. - Dz.U.2021.11 - OpenLEX

Art. 20. - Zmiana niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.11

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2022 r.
Art.  20. 

W ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2020 r. poz. 1100 i 2127) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 4 ust. 4a otrzymuje brzmienie:

"4a. Prawa z udziałów lub akcji należących do Skarbu Państwa nabytych w zamian za nieruchomości wniesione aportem do spółki celowej, o której mowa w art. 7 ust. 1, społecznej inicjatywy mieszkaniowej lub towarzystwa budownictwa społecznego wykonuje KZN, chyba że Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, powierzy ich wykonywanie organom administracji rządowej, państwowym jednostkom budżetowym, o których mowa w art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, lub agencjom wykonawczym, o których mowa w art. 18 tej ustawy.";

2)
w art. 5 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) wspieranie rozwoju społecznego budownictwa czynszowego i komunalnego, w ramach którego:

a) dostęp do lokali mieszkalnych powstałych w wyniku realizacji przedsięwzięcia budowlanego odbywa się na zasadach nierynkowych, na podstawie kryteriów określonych przez organy władzy publicznej,

b) przedsięwzięcie budowlane jest realizowane przez społeczną inicjatywę mieszkaniową lub towarzystwo budownictwa społecznego, których udziałowcem jest jednostka samorządu terytorialnego lub Skarb Państwa, lub przedsięwzięcie budowlane jest realizowane przy wsparciu środkami publicznymi;";

3)
w art. 7 w ust. 1:
a)
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"KZN, za zgodą ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 5 ust. 1, może tworzyć spółki celowe lub przystępować do spółek celowych utworzonych:",

b)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) ze Skarbem Państwa w formie jednoosobowej spółki kapitałowej,",

c)
uchyla się pkt 4,
d)
pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"5) ze spółkami z większościowym udziałem państwowych osób prawnych,

6) z funduszem inwestycyjnym, którego portfelem inwestycyjnym zarządza podmiot, o którym mowa w pkt 2 lub 5";

4)
po art. 7 dodaje się art. 7a w brzmieniu:

"Art. 7a. 1. KZN, za zgodą ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, może tworzyć społeczne inicjatywy mieszkaniowe, w formach, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 oraz z 2021 r. poz. 11), albo przystępować do społecznych inicjatyw mieszkaniowych lub towarzystw budownictwa społecznego działających w tych formach.

2. Koszty związane z wynagrodzeniem reprezentującego KZN członka Rady Nadzorczej społecznej inicjatywy mieszkaniowej lub towarzystwa budownictwa społecznego ponosi KZN.";

5)
w art. 10 w ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) wydanych pozwoleniach na budowę, pozwoleniach na rozbiórkę oraz decyzjach o zatwierdzeniu projektu budowlanego albo projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, obejmujących całość lub część nieruchomości oraz zgłoszeń dotyczących wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, sieci oraz kontenerowych stacji transformatorowych, o których mowa odpowiednio w art. 29 ust. 1 pkt 1, 2 oraz 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;";

6)
w art. 32:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Rada Nadzorcza składa się z 6 członków.",

b)
w ust. 2 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki.";

7)
w art. 33 w ust. 1:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) zatwierdzenie przedstawionej przez Prezesa KZN wieloletniej strategii działania KZN;",

b)
w pkt 7 w lit. b skreśla się wyrazy "gdy wartość nieruchomości nie przekracza 4 000 000 zł, ",
c)
po pkt 8 dodaje się pkt 8a i 8b w brzmieniu:

"8a) reprezentowanie KZN w umowach z zakresu prawa pracy zawieranych z Prezesem KZN oraz dokonywanie innych czynności prawnych wynikających z zatrudnienia Prezesa KZN;

8b) delegowanie członka Rady Nadzorczej do czynności, o których mowa w pkt 8a;";

8)
w art. 35:
a)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) zbycie nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu, gdy jej wartość przekracza 4 000 000 zł;",

b)
w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 i 10 w brzmieniu:

"9) tworzenie przez KZN społecznych inicjatyw mieszkaniowych;

10) obejmowanie przez KZN udziałów w społecznych inicjatywach mieszkaniowych lub towarzystwach budownictwa społecznego.";

9)
w art. 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Prezesa KZN powołuje minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru.";

10)
w art. 37 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) posiada co najmniej 6-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy, w tym co najmniej 3-letni na stanowisku kierowniczym;";

11)
w art. 38 w ust. 1 w pkt 9 w lit. b skreśla się wyrazy "gdy wartość nieruchomości nie przekracza 4 000 000 zł,";
12)
w art. 43 w ust. 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) środki gromadzone na Funduszu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN;";

13)
w art. 44:
a)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a. Rada Nadzorcza opiniuje projekt planu finansowego KZN w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Opinia Rady Nadzorczej jest:

1) pozytywna bez zastrzeżeń;

2) pozytywna z zastrzeżeniami;

3) negatywna.

1b. W przypadku wyrażenia przez Radę Nadzorczą opinii pozytywnej z zastrzeżeniami albo opinii negatywnej, Prezes KZN przekazuje, po dokonaniu korekty planu finansowego KZN, projekt do ponownego zaopiniowania Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza ponownie opiniuje projekt planu finansowego w terminie 14 dni.",

b)
w ust. 2 wyrazy "pozytywnej opinii Rady Nadzorczej" zastępuje się wyrazami "opinii, o której mowa w ust. 1a pkt 1",
c)
dodaje się ust. 5-7 w brzmieniu:

"5. Prezes przekazuje ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w terminie wynikającym z harmonogramu prac nad projektem ustawy budżetowej, informacje o prognozowanych przychodach i kosztach oraz dochodach i wydatkach zawierające dane dotyczące przewidywanego wykonania roku bieżącego oraz prognozy na kolejne 4 lata.

6. Założenia makroekonomiczne uwzględniane przy sporządzaniu informacji, o których mowa w ust. 5, przyjmuje się zgodnie z założeniami projektu budżetu państwa, o których mowa w art. 138 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

7. W informacji, o której mowa w ust. 5, w zakresie prognozowanych kosztów, wskazuje się w szczególności koszty działalności KZN, w tym:

1) związane z przeznaczaniem środków na:

a) podnoszenie walorów gospodarczych nieruchomości wchodzących w skład Zasobu, w tym podejmowanie działań, których wynikiem będzie przygotowanie nieruchomości do zabudowy, w szczególności przez podział nieruchomości lub scalenie i podział nieruchomości adekwatne do jej przyszłej funkcji, lub realizację uzbrojenia technicznego,

b) realizację uzbrojenia technicznego nieruchomości przekazanych do Zasobu lub nabytych przez KZN na rzecz Skarbu Państwa,

c) finansowanie lub współfinansowanie realizacji uzbrojenia technicznego służącego nieruchomościom wykorzystywanym pod budownictwo socjalne lub społeczne budownictwo czynszowe,

d) prowadzenie działań analitycznych, w tym sporządzanie lub zlecanie opracowań, analiz, raportów i ekspertyz,

e) działalność popularyzatorską w zakresie innowacyjnych rozwiązań dotyczących mieszkalnictwa, gospodarki nieruchomościami, budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji,

f) funkcjonowanie organów KZN i Biura KZN, w tym wynagrodzenia;

2) amortyzację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.";

14)
w art. 45 dodaje się ust. 3-10 w brzmieniu:

"3. Kwartalne sprawozdanie z realizacji planu finansowego KZN zawiera co najmniej informacje o:

1) krótkoterminowych aktywach finansowych, środkach pieniężnych i innych aktywach pieniężnych;

2) rozliczeniach międzyokresowych;

3) stanie funduszy, o których mowa w art. 48 ust. 1;

4) stanie zobowiązań i należności KZN z uwzględnieniem odpowiednio tytułów zobowiązań wymagalnych oraz tytułów należności wymagalnych.

4. Kwartalne sprawozdanie z realizacji planu finansowego KZN sporządza się w układzie informacji określonych w planie finansowym.

5. W kwartalnym sprawozdaniu z realizacji planu finansowego KZN dane wykazuje się za kwartał oraz narastająco od początku roku obrotowego do końca kwartału, którego sprawozdanie dotyczy.

6. Kwartalne sprawozdanie z realizacji planu finansowego KZN, według stanu na koniec IV kwartału, zawiera omówienie wykonania planu finansowego KZN, a w przypadku powstania rozbieżności między planem a jego faktycznym wykonaniem - informację o tych rozbieżnościach i przyczynach ich powstania.

7. Do kwartalnego sprawozdania z realizacji planu finansowego KZN dołącza się część opisową wykonania planowanych przychodów i kosztów.

8. Kwartalne sprawozdanie z realizacji planu finansowego KZN, sporządza się z uwzględnieniem danych wynikających z ewidencji księgowej.

9. Kwartalne sprawozdanie z realizacji planu finansowego KZN sporządza się w sposób rzetelny i prawidłowy pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.

10. Projekt planu finansowego KZN oraz kwartalne sprawozdanie z realizacji planu finansowego KZN sporządza się i przekazuje w postaci papierowej i w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego.";

15)
w art. 46:
a)
w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) dotacje celowe z budżetu państwa, które mogą być udzielane do wysokości określanej corocznie w ustawie budżetowej, przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów związanych bezpośrednio z wnoszeniem nieruchomości wchodzących w skład Zasobu jako aport do spółek, o których mowa w art. 7 ust. 1, oraz do społecznych inicjatyw mieszkaniowych lub towarzystw budownictwa społecznego;

2) dotacje podmiotowe z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie bieżącej działalności KZN oraz dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na zakup środków trwałych wynikających z bieżącej działalności KZN;",

b)
w ust. 2:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) przychody uzyskane ze zbycia nieruchomości z Zasobu;",

w pkt 2 skreśla się wyrazy ", z uwzględnieniem art. 62a.";
16)
w art. 48:
a)
w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 4 w brzmieniu:

"4) Fundusz Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN.",

b)
po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. Fundusz Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN gromadzi środki KZN stanowiące:

1) 60% dochodów ze zbycia nieruchomości;

2) 20% przychodów KZN, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 4 i 8.";

17)
w art. 49 w ust. 1 w pkt 1:
a)
po lit. a dodaje się lit. aa w brzmieniu:

"aa) obejmowanie udziałów w społecznych inicjatywach mieszkaniowych lub towarzystwach budownictwa społecznego,",

b)
po lit. b dodaje się lit. ba w brzmieniu:

"ba) pokrycie kosztów tworzenia spółek, o których mowa w art. 7 ust. 1, oraz tworzenia społecznych inicjatyw mieszkaniowych i przystępowania do społecznych inicjatyw mieszkaniowych lub towarzystw budownictwa społecznego, ",

c)
w lit. e skreśla się średnik oraz dodaje się część wspólną w brzmieniu:

"- z tym że środki gromadzone na Funduszu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN przeznacza się wyłącznie na realizację zadań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5;";

18)
po art. 49a dodaje się art. 49b w brzmieniu:

"Art. 49b. 1. KZN może zaciągać zobowiązania do wysokości środków ujętych w planie finansowym KZN.

2. KZN gospodaruje środkami finansowymi w sposób zapewniający przestrzeganie zasad celowego i oszczędnego dokonywania wydatków, dokumentując wszystkie przepływy finansowe.";

19)
uchyla się art. 50;
20)
w art. 51 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

"5. W przypadku wystąpienia o wyrażenie zgody ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, o której mowa w art. 35 pkt 9 i 10, art. 51a ust. 3, art. 53 ust. 2 oraz art. 65 ust. 1, we wniosku o wyrażenie zgody wskazuje się:

1) przedmiot czynności prawnej z wyszczególnieniem danych ewidencyjnych identyfikujących składniki aktywów trwałych;

2) wartość nieruchomości;

3) sposób dokonania czynności prawnej;

4) uzasadnienie gospodarcze czynności prawnej;

5) uzasadnienie powiązania celu publicznego z budownictwem mieszkaniowym - w przypadku zgody, o której mowa w art. 51a ust. 3.

6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, dołącza się:

1) dokumenty potwierdzające:

a) tytuł prawny do nieruchomości,

b) wartość nieruchomości;

2) projekt umowy, na podstawie której ma być dokonana czynność prawna;

3) inne dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku.";

21)
w art. 51a ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonych:

1) pod budownictwo mieszkaniowe;

2) na realizację uzbrojenia technicznego;

3) na cele publiczne związane z budownictwem mieszkaniowym.";

22)
po art. 52a dodaje się art. 52b w brzmieniu:

"Art. 52b. Umowa utworzenia przez KZN społecznej inicjatywy mieszkaniowej albo pokrycia udziałów w istniejącej społecznej inicjatywie mieszkaniowej lub towarzystwie budownictwa społecznego określa w szczególności:

1) oznaczenie nieruchomości wnoszonej przez KZN jako wkład niepieniężny w celu pokrycia całości albo części udziałów lub określenie wysokości przeznaczonych na ten cel środków Funduszu;

2) planowaną liczbę lokali mieszkalnych, które zostaną utworzone w wyniku realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego;

3) planowaną liczbę lokali mieszkalnych, które zostaną utworzone w wyniku realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, których pierwszymi najemcami będą osoby wychowujące przynajmniej jedno własne lub przysposobione dziecko, o którym mowa w art. 7 ust. 1a ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1116);

4) planowaną liczbę lokali mieszkalnych, które zostaną utworzone w wyniku realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, których pierwszymi najemcami będą osoby starsze w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych (Dz. U. poz. 1705);

5) zobowiązanie społecznej inicjatywy mieszkaniowej lub towarzystwa budownictwa społecznego do wykorzystania nieruchomości wniesionej przez KZN jako wkład niepieniężny, w celu związanym z realizacją inwestycji mieszkaniowej, w której co najmniej 80% powierzchni użytkowej mieszkań będą stanowiły mieszkania na wynajem;

6) termin realizacji inwestycji mieszkaniowej lub uzbrojenia technicznego;

7) postanowienia przewidujące ograniczenia w zbyciu nieruchomości wnoszonej jako aport do społecznych inicjatyw mieszkaniowych lub towarzystw budownictwa społecznego, w tym okres, w którym nie można zbyć nieruchomości oraz dokonać zmiany przeznaczenia nieruchomości.";

23)
uchyla się art. 62a;
24)
uchyla się art. 133.