Art. 14. - Zmiana niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. - Dz.U.2021.11 - OpenLEX

Art. 14. - Zmiana niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.11

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2022 r.
Art.  14. 

W ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz. U. z 2020 r. poz. 508) wprowadza się następujące zmiany:

1)
użyte w tytule ustawy, w art. 1 w pkt 1 w lit. c, w art. 2 w pkt 5 w lit. e, w art. 4 w ust. 3, w art. 15 w ust. 2 oraz w art. 21 w ust. 1 w pkt 1, w ust. 2, w ust. 6 w pkt 2 i w ust. 10 w pkt 4-6, w różnej liczbie i różnym przypadku wyrazy "schronisko dla bezdomnych" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami "schronisko dla osób bezdomnych";
2)
w art. 1 w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"udzielania z Funduszu Dopłat finansowego wsparcia podmiotom realizującym przedsięwzięcia polegające na tworzeniu lub modernizacji:";

3)
uchyla się art. 1a;
4)
w art. 2:
a)
pkt 3 i 3a otrzymują brzmienie:

"3) schronisku dla osób bezdomnych - należy przez to rozumieć schronisko dla osób bezdomnych, o którym mowa w art. 48a ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369) oraz schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, o którym mowa w art. 48a ust. 2b tej ustawy;

3a) ogrzewalni - należy przez to rozumieć tymczasowe schronienie, o którym mowa w art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;",

b)
w pkt 5a:
uchyla się lit. e oraz f,
dodaje się lit. g oraz h w brzmieniu:

"g) organizację pozarządową, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), zwanej dalej "organizacją pozarządową",

h) podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;",

c)
pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) społecznej inicjatywie mieszkaniowej - należy przez to rozumieć społeczną inicjatywę mieszkaniową, w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 oraz z 2021 r. poz. 11) oraz towarzystwo budownictwa społecznego utworzone przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 11);";

5)
użyte w art. 2 w pkt 5a w lit. b i w pkt 7a, w art. 5a w ust. 1, w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia i w pkt 2 oraz w art. 6 w ust. 3 w pkt 1, w różnej liczbie i różnym przypadku wyrazy "towarzystwo budownictwa społecznego" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami "społeczna inicjatywa mieszkaniowa";
6)
w art. 3:
a)
w ust. 1:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Finansowego wsparcia udziela się gminie albo jednoosobowej spółce gminnej, jako beneficjentowi wsparcia, na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na:",

pkt 1-4 otrzymują brzmienie:

"1) budowie budynku na nieruchomości stanowiącej własność albo będącej w użytkowaniu wieczystym gminy lub jednoosobowej spółki gminnej,

2) remoncie lub przebudowie budynku niemieszkalnego przeznaczonego na pobyt ludzi, będącego własnością gminy lub jednoosobowej spółki gminnej, albo części takiego budynku,

3) remoncie lub przebudowie budynku mieszkalnego będącego własnością gminy lub jednoosobowej spółki gminnej albo części takiego budynku, jeżeli ten remont lub ta przebudowa nie dotyczy lokalu mieszkalnego zajmowanego przez lokatora na podstawie obowiązującej umowy najmu,

4) zmianie sposobu użytkowania budynku będącego własnością gminy lub jednoosobowej spółki gminnej albo części takiego budynku, wymagającej dokonania remontu lub przebudowy, ",

część wspólna otrzymuje brzmienie:

"- w wyniku którego zostaną utworzone lub zostaną zmodernizowane lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy, z uwzględnieniem art. 6 ust. 1.",

b)
dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Finansowego wsparcia w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, udziela się również gdy remont lub przebudowa dotyczy lokalu mieszkalnego zajmowanego przez lokatora na podstawie obowiązującej umowy najmu, jeżeli beneficjent wsparcia uzyskał prawo do premii remontowej, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2020 r. poz. 22, 284, 412 i 2127 oraz z 2021 r. poz. 11), i realizuje przedsięwzięcie remontowe, o którym mowa w art. 2 pkt 3 tej ustawy, w budynku, w którym znajdują się te lokale mieszkalne.";

7)
w art. 4:
a)
ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Finansowego wsparcia udziela się gminie, jednoosobowej spółce gminnej, związkowi międzygminnemu, organizacji pozarządowej albo podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jako beneficjentowi wsparcia, na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na:

1) budowie budynku na nieruchomości stanowiącej własność albo będącej w użytkowaniu wieczystym gminy, jednoosobowej spółki gminnej, związku międzygminnego, organizacji pozarządowej albo podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2) remoncie lub przebudowie budynku niemieszkalnego przeznaczonego na pobyt ludzi, będącego własnością gminy, jednoosobowej spółki gminnej, związku międzygminnego, organizacji pozarządowej albo podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, albo części takiego budynku,

3) remoncie lub przebudowie budynku mieszkalnego będącego własnością gminy, jednoosobowej spółki gminnej, związku międzygminnego, organizacji pozarządowej albo podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, albo części takiego budynku, jeżeli budynek mieszkalny albo jego część nie są zamieszkane,

4) zmianie sposobu użytkowania budynku będącego własnością gminy, jednoosobowej spółki gminnej, związku międzygminnego, organizacji pozarządowej albo podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, albo części takiego budynku, wymagającej dokonania remontu lub przebudowy

- w wyniku którego powstaną noclegownie lub schroniska dla osób bezdomnych lub nastąpi zwiększenie powierzchni użytkowej pomieszczeń noclegowych w istniejącej noclegowni lub pomieszczeń mieszkalnych w istniejącym schronisku dla osób bezdomnych.

2. Finansowego wsparcia udziela się również na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na remoncie, przebudowie, rozbudowie lub nadbudowie istniejącej noclegowni, istniejącego schroniska dla osób bezdomnych lub istniejącej ogrzewalni, w wyniku których nastąpi dostosowanie noclegowni, schroniska dla osób bezdomnych lub ogrzewalni do standardów, o których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 48a ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.",

b)
ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4. Organizacja pozarządowa oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizują przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 1, na nieruchomościach stanowiących ich własność lub własność gminy, jednoosobowej spółki gminnej, związku międzygminnego lub Skarbu Państwa.

5. Organizacja pozarządowa oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizują przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 2, na nieruchomościach stanowiących ich własność lub własność gminy, jednoosobowej spółki gminnej, związku międzygminnego lub Skarbu Państwa, albo będących przedmiotem umowy dzierżawy lub użyczenia.";

8)
w art. 5 w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) remontu lub przebudowy budynku mieszkalnego, albo części takiego budynku, która nie jest zamieszkana, i wymaga nakładów na poprawę stanu technicznego lub uzyskanie współczesnego standardu, jeżeli budynek mieszkalny albo jego część stanowią własność społecznej inicjatywy mieszkaniowej lub towarzystwa budownictwa społecznego, w których wszystkie udziały albo akcje są w posiadaniu jednostki samorządu terytorialnego.";

9)
po art. 5a dodaje się art. 5b w brzmieniu:

"Art. 5b. 1. Jeżeli finansowe wsparcie, o którym mowa w art. 3, art. 5 i art. 5a, jest udzielane na przedsięwzięcie, w wyniku którego powstaną lokale mieszkalne, których docelową grupę najemców będą stanowić również osoby starsze w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych (Dz. U. poz. 1705), finansowe wsparcie jest udzielane także na utworzenie dodatkowych powierzchni użytkowych przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb tych osób.

2. W przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 5, koszty związane z utrzymaniem dodatkowych powierzchni użytkowych, o których mowa w ust. 1, ponoszą najemcy w częściach równych, z uwzględnieniem art. 7c.";

10)
w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Finansowego wsparcia, o którym mowa w art. 3 ust. 1, udziela się również gminie, jednoosobowej spółce gminnej, powiatowi, organizacji pozarządowej posiadającej status organizacji pożytku publicznego albo podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, posiadającemu status organizacji pożytku publicznego, jako beneficjentowi wsparcia, jeżeli pozyskane w ten sposób lokale mieszkalne będą służyć wykonywaniu zadań z zakresu pomocy społecznej w formie mieszkań chronionych.";

11)
w art. 6b we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "i art. 5-6" zastępuje się wyrazami "art. 5, art. 5a i art. 6";
12)
po art. 6b dodaje się art. 6c w brzmieniu:

"Art. 6c. Na budynku powstałym z udziałem finansowego wsparcia umieszcza się tablicę informacyjną, wskazującą, że źródłem finansowania przedsięwzięcia jest Fundusz Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego zasilany środkami z budżetu państwa.";

13)
w art. 7 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Finansowe wsparcie nie przysługuje na dofinansowanie tych kosztów przedsięwzięcia, na które został udzielony kredyt, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.";

14)
w art. 7a:
a)
w ust. 1 w pkt 2:
w lit. a wyraz "80%" zastępuje się wyrazem "75%",
w lit. b wyraz "120%" zastępuje się wyrazem "105%",
w lit. c wyraz "165%" zastępuje się wyrazem "145%",
w lit. d wyraz "200%" zastępuje się wyrazem "170%",
w lit. e wyraz:
––
"200%" zastępuje się wyrazem "170%",
––
"40%" zastępuje się wyrazem "35%",
b)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Za dochód, o którym mowa w ust. 3, uważa się dochód w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 oraz z 2021 r. poz. 11).";

15)
art. 7d i art. 7e otrzymują brzmienie:

"Art. 7d. Przepisy art. 7a-7c stosuje się również do lokali mieszkalnych utworzonych w wyniku przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego.

Art. 7e. Lokale mieszkalne utworzone z udziałem gminy albo związku międzygminnego w przypadku, gdy z realizacją przedsięwzięcia było związane zawarcie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2, nie mogą być, pod rygorem nieważności, wyodrębnione na własność przed upływem 15 lat, licząc od dnia rozliczenia kosztów przedsięwzięcia.";

16)
w art. 13:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wysokość finansowego wsparcia na realizację przedsięwzięcia nie może przekroczyć:

1) 35% kosztów przedsięwzięcia - w przypadku, gdy z realizacją przedsięwzięcia jest związane zawarcie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2, przy czym udział gminy lub związku międzygminnego w części przekraczającej 25% kosztów przedsięwzięcia pokrywany jest do wysokości odpowiadającej wartości gruntu stanowiącego własność inwestora, na którym realizowane jest przedsięwzięcie;

2) 50% kosztów przedsięwzięcia - w przypadkach, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6 oraz ust. 4;

3) 80% kosztów przedsięwzięcia - w przypadkach, o których mowa w:

a) art. 3 ust. 1 pkt 1-4 oraz ust. 2,

b) art. 4 ust. 1 i 2,

c) art. 5 ust. 1 - w przypadku, gdy z realizacją przedsięwzięcia związane jest zawarcie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2, w przypadku, o którym mowa w art. 5a ust. 1, oraz art. 6 ust. 3 pkt 1.",

b)
w ust. 1a:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) 35% kosztów przedsięwzięcia - w przypadku, gdy z realizacją przedsięwzięcia jest związane zawarcie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2, przy czym udział gminy lub związku międzygminnego w części przekraczającej 25% kosztów przedsięwzięcia pokrywany jest do wysokości odpowiadającej wartości gruntu stanowiącego własność inwestora, na którym realizowane jest przedsięwzięcie;",

w pkt 2 wyrazy "35%" zastępuje się wyrazami "50%",
uchyla się pkt 3,
c)
uchyla się ust. 2,
d)
w ust. 3 wyrazy "w ust. 1-2" zastępuje się wyrazami "w ust. 1 i 1a",
e)
dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. W przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ust. 4, wysokość finansowego wsparcia, o którym mowa w ust. 1, podwyższa się o 10 punktów procentowych, jeżeli budynek jest wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.";

17)
w art. 14 w pkt 1:
a)
w lit. a tiret drugie otrzymuje brzmienie:

"– obiektów i urządzeń związanych z budynkiem, w tym placów zabaw, śmietników, ogrodzeń, stanowisk postojowych, garaży znajdujących się w budynkach mieszkalnych i wielopoziomowych, placów pod śmietniki, przejazdów (dróg wewnętrznych) wraz z niezbędnymi zjazdami z drogi publicznej, również w sytuacji, kiedy zjazdy te są wykonywane zgodnie z odrębnymi przepisami poza nieruchomością stanowiącą własność albo będącą w użytkowaniu wieczystym inwestora,",

b)
w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:

"d) koszty wykonania niezbędnego uzbrojenia terenu;";

18)
w art. 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Do przedsięwzięć, o których mowa w art. 4, w wyniku których nastąpi zwiększenie powierzchni użytkowej pomieszczeń noclegowych w istniejącej noclegowni lub pomieszczeń mieszkalnych w istniejącym schronisku dla osób bezdomnych, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.";

19)
w art. 16:
a)
ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie:

"1. Finansowe wsparcie nie może być udzielone na realizację przedsięwzięcia, które zostało zakończone przed dniem złożenia do Banku wniosku, o którym mowa w art. 8.

1a. W przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6, finansowe wsparcie może być udzielone na przedsięwzięcie zakończone, jeżeli wniosek, o którym mowa w art. 8, został złożony przez beneficjenta wsparcia przed upływem 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia przedsięwzięcia.",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Z wyłączeniem przedsięwzięć, o których mowa w art. 5 ust. 1 lub art. 5a ust. 1, termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia nie może być dłuższy niż 36 miesięcy, licząc od dnia rozpoczęcia jego realizacji.",

c)
uchyla się ust. 3a;
20)
w art. 17:
a)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 5 ust. 1, warunkiem uruchomienia finansowego wsparcia oraz jego przekazania na rachunek beneficjenta wsparcia jest zawarcie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2.",

b)
dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Finansowe wsparcie podlega zwrotowi w przypadku:

1) niewykonania przez beneficjenta wsparcia świadczenia, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 lub art. 5a ust. 2 pkt 1, na rzecz inwestora w terminie 6 lat,

2) niezakończenia przedsięwzięcia przez inwestora w terminie:

a) 5 lat - w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1,

b) 2 lat - w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

- od dnia przekazania finansowego wsparcia na rachunek beneficjenta wsparcia.";

21)
w art. 21 w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy, mieszkania chronione lub tymczasowe pomieszczenia o podobnym standardzie i wyposażeniu, o łącznej powierzchni użytkowej co najmniej równej łącznej powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, mieszkań chronionych lub tymczasowych pomieszczeń, które zostały zbyte lub których przeznaczenie zostało zmienione, lub lokali, o których mowa w art. 5a ust. 1, których dotyczyły czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3;";

22)
art. 22 otrzymuje brzmienie:

"Art. 22. Jeżeli realizacja przedsięwzięcia, na które zostało udzielone finansowe wsparcie, współfinansowana jest:

1) ze środków Unii Europejskiej niezgodnie z art. 7 ust. 1,

2) z kredytu, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, niezgodnie z art. 7 ust. 2

- stosuje się odpowiednio przepis art. 21 ust. 7.".