Art. 13. - Zmiana niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.774

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 września 2015 r.
Art.  13.
1.
Sejmiki poszczególnych województw uchwalą audyty krajobrazowe w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2.
W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, wojewoda wezwie sejmik województwa do uchwalenia audytu krajobrazowego w wyznaczonym terminie.
3.
Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, audyt krajobrazowy opracowuje i przyjmuje w drodze zarządzenia zastępczego wojewoda.
4.
Koszty sporządzenia audytu krajobrazowego przez wojewodę ponosi właściwy samorząd województwa.