Art. 10. - Zmiana niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.774

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 września 2015 r.
Art.  10.

W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm. 14 ) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 62 w ust. 1 w pkt 1:
a)
po lit. c dodaje się lit. ca w brzmieniu:

"ca) krajobraz, w tym krajobraz kulturowy,",

b)
lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-ca,";

2)
w art. 66 w ust. 1:
a)
po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) opis krajobrazu, w którym dane przedsięwzięcie ma być zlokalizowane;",

b)
w pkt 7:
-
po lit. d dodaje się lit. da w brzmieniu:

"da) krajobraz,",

-
lit. e otrzymuje brzmienie:

"e) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-da,".

14 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1238, z 2014 r. poz. 587, 822, 850, 1101 i 1133 oraz z 2015 r. poz. 200 i 277.