Art. 13. - Zmiana niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. - Dz.U.2018.357 - OpenLEX

Art. 13. - Zmiana niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.357

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 lutego 2018 r.
Art.  13. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem art. 11 i art. 12, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.