Art. 3. - Zmiana niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem świadczenia za długoletnią służbę.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.347

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 lutego 2023 r.
Art.  3. 

W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1969 oraz z 2023 r. poz. 240) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 37o w ust. 4 wyrazy "ust. 3 pkt 2-5" zastępuje się wyrazami "ust. 3 pkt 2 i 4-5";
2)
w art. 37r w ust. 2 po pkt 3a dodaje się pkt 3b w brzmieniu:

"3b) wypłaca świadczenie za długoletnią służbę, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 5c;";

3)
w art. 43 w ust. 3 uchyla się pkt 3;
4)
w art. 45 w ust. 1 wyrazy "ust. 3 pkt 3 i 4a" zastępuje się wyrazami "ust. 3 pkt 4a";
5)
w art. 93 w ust. 1 po pkt 5b dodaje się pkt 5c w brzmieniu:

"5c) świadczenie za długoletnią służbę;";

6)
po art. 97e dodaje się art. 97f w brzmieniu:

"Art. 97f. 1. Strażakowi przysługuje świadczenie za długoletnią służbę w wysokości 5% należnego uposażenia zasadniczego po osiągnięciu 15 lat służby.

2. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1, zwiększa się o kwotę 1% należnego uposażenia zasadniczego za każdy kolejny rozpoczęty rok służby, nie więcej jednak niż do wysokości 15% po 25 latach służby, i wypłaca się do dnia rozwiązania stosunku służbowego w związku ze zwolnieniem strażaka ze służby, z jego śmiercią lub zaginięciem.

3. Do świadczenia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 90 ust. 1 oraz art. 97e ust. 2.";

7)
w art. 98 w ust. 1 wyrazy "ust. 3 pkt 3-5" zastępuje się wyrazami "ust. 3 pkt 4-5";
8)
w art. 101 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Strażakowi mianowanemu na stałe, zwolnionemu ze służby na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 1 albo który nabył prawo do zaopatrzenia emerytalnego z tytułu osiągnięcia 30 lat wysługi emerytalnej i został zwolniony ze służby na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 5 albo ust. 3 pkt 4, wypłaca się co miesiąc przez okres roku po zwolnieniu ze służby świadczenie pieniężne w wysokości odpowiadającej uposażeniu zasadniczemu wraz z dodatkami o charakterze stałym, pobieranymi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym.".