Art. 2. - Zmiana niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem świadczenia za długoletnią służbę.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.347

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 lutego 2023 r.
Art.  2. 

W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1061, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 41i w ust. 2 po pkt 2a dodaje się pkt 2b w brzmieniu:

"2b) świadczenie za długoletnią służbę;";

2)
w art. 45 w ust. 2 uchyla się pkt 4;
3)
w art. 47 w ust. 1 wyrazy "ust. 2 pkt 1, 4, 6 i 7" zastępuje się wyrazami "ust. 2 pkt 1, 6 i 7";
4)
w art. 112 w ust. 1 po pkt 5c dodaje się pkt 5d w brzmieniu:

"5d) świadczenie za długoletnią służbę;";

5)
po art. 117e dodaje się art. 117f w brzmieniu:

"Art. 117f. 1. Funkcjonariuszowi przysługuje świadczenie za długoletnią służbę w wysokości 5% należnego uposażenia zasadniczego po osiągnięciu 15 lat służby.

2. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1, zwiększa się o kwotę 1% należnego uposażenia zasadniczego za każdy kolejny rozpoczęty rok służby, nie więcej jednak niż do wysokości 15% po 25 latach służby, i wypłaca się do dnia rozwiązania stosunku służbowego w związku ze zwolnieniem funkcjonariusza ze służby, z jego śmiercią lub zaginięciem.

3. Do świadczenia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 109 ust. 1 i 2 oraz art. 117d ust. 2.";

6)
w art. 118 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "ust. 2 pkt 1, 3-8 i 12" zastępuje się wyrazami "ust. 2 pkt 1, 3, 5-8 i 12";
7)
w art. 121 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Funkcjonariuszowi w służbie stałej, zwolnionemu ze służby na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 albo który nabył prawo do zaopatrzenia emerytalnego z tytułu osiągnięcia 30 lat wysługi emerytalnej i został zwolniony ze służby na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 7 albo ust. 3, wypłaca się co miesiąc przez okres roku po zwolnieniu ze służby świadczenie pieniężne w wysokości odpowiadającej uposażeniu zasadniczemu wraz z dodatkami o charakterze stałym, pobieranymi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym.".