Art. 1. - Zmiana niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem świadczenia za długoletnią służbę.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.347

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 lutego 2023 r.
Art.  1. 

W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 240 i 289) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 34a w ust. 4 w pkt 2 wyrazy "ust. 2 pkt 1, 2, 4, 5, 7-9" zastępuje się wyrazami "ust. 2 pkt 1, 2, 5, 7-9";
2)
w art. 41 w ust. 2 uchyla się pkt 4;
3)
w art. 43 w ust. 1 wyrazy "ust. 2 pkt 1, 4 i 6" zastępuje się wyrazami "ust. 2 pkt 1 i 6";
4)
w art. 108 w ust. 1 po pkt 5c dodaje się pkt 5d w brzmieniu:

"5d) świadczenie za długoletnią służbę;";

5)
w art. 117 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Policjantowi w służbie stałej, zwolnionemu ze służby na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 albo który nabył prawo do zaopatrzenia emerytalnego z tytułu osiągnięcia 30 lat wysługi emerytalnej i został zwolniony ze służby na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 albo ust. 3, wypłaca się co miesiąc przez okres roku po zwolnieniu ze służby świadczenie pieniężne w wysokości odpowiadającej uposażeniu zasadniczemu wraz z dodatkami o charakterze stałym, pobieranymi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym.";

6)
po art. 120c dodaje się art. 120d w brzmieniu:

"Art. 120d. 1. Policjantowi przysługuje świadczenie za długoletnią służbę w wysokości 5% należnego uposażenia zasadniczego po osiągnięciu 15 lat służby.

2. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1, zwiększa się o kwotę 1% należnego uposażenia zasadniczego za każdy kolejny rozpoczęty rok służby, nie więcej jednak niż do wysokości 15% po 25 latach służby, i wypłaca się do dnia rozwiązania stosunku służbowego w związku ze zwolnieniem policjanta ze służby, z jego śmiercią lub zaginięciem.

3. Do świadczenia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 105 ust. 2 oraz art. 120a ust. 2.".