Art. 16. - Zmiana niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem świadczenia za długoletnią służbę.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.347

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 lutego 2023 r.
Art.  16. 

W stosunku do funkcjonariuszy, którzy w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy osiągnęli staż służby, o którym mowa w art. 125a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 6, art. 99b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 7, art. 83b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 8 oraz art. 226b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 10, decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia motywacyjnego wydaje się w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. W przypadku wydania decyzji o przyznaniu świadczenia motywacyjnego wypłata świadczenia następuje za okres od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.