Art. 13. - Zmiana niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem świadczenia za długoletnią służbę.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.347

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 lutego 2023 r.
Art.  13. 

W ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1635 oraz z 2020 r. poz. 1610) w art. 25 w ust. 1:

1)
we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "30 100 tys. zł" zastępuje się wyrazami "36 010 tys. zł";
2)
pkt 5-10 otrzymują brzmienie:

"5) 2023 r. - 4 030 tys. zł;

6) 2024 r. - 4 160 tys. zł;

7) 2025 r. - 4 160 tys. zł;

8) 2026 r. - 4 290 tys. zł;

9) 2027 r. - 4 420 tys. zł;

10) 2028 r. - 4 550 tys. zł.".