Art. 8. - Zmiana niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych. - Dz.U.2022.1002 - OpenLEX

Art. 8. - Zmiana niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1002

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 maja 2022 r.
Art.  8. 

W ustawie z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 569) wprowadza się następujące zmiany:

1)
art. 151 otrzymuje brzmienie:

"Art. 151. 1. Podmioty niepubliczne wpisane do rejestru, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 83, przed dniem określonym w komunikacie wydanym na podstawie art. 155 ust. 10, obowiązane są do zrealizowania obowiązku, o którym mowa w art. 9, w terminie 3 miesięcy od dnia określonego w tym komunikacie.

2. Jeżeli przed dniem określonym w komunikacie wydanym na podstawie art. 155 ust. 10 do bazy adresów elektronicznych zostały wpisane adresy do doręczeń elektronicznych podmiotów wpisanych do rejestrów, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy zmienianej w art. 83, w dniu określonym w tym komunikacie informacja w przedmiocie tych adresów zostanie przekazana automatycznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 58 ust. 1, z bazy adresów elektronicznych do Krajowego Rejestru Sądowego.";

2)
w art. 155:
a)
w ust. 1-4 wyrazy "5 lipca 2022 r." zastępuje się wyrazami "określonego w komunikacie wydanym na podstawie ust. 10.",
b)
w ust. 5 wyrazy "1 stycznia 2023 r." zastępuje się wyrazami "określonego w komunikacie wydanym na podstawie ust. 10.",
c)
w ust. 6 wyrazy "1 stycznia 2024 r." zastępuje się wyrazami "określonego w komunikacie wydanym na podstawie ust. 10",
d)
dodaje się ust. 10-12 w brzmieniu:

"10. Minister właściwy do spraw informatyzacji, mając na uwadze uwarunkowania techniczne i organizacyjne niezbędne do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej, ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej komunikat określający termin wdrożenia rozwiązań technicznych, umożliwiających podmiotom, o których mowa:

1) w ust. 1-5 oraz w art. 9 ust. 1 pkt 1-8, powszechne doręczanie i odbieranie korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej;

2) w ust. 6, powszechne doręczanie i odbieranie korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

11. Termin określony w komunikacie nie może być późniejszy niż dzień 1 stycznia 2024 r.

12. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 90 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.";

3)
w art. 166:
a)
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) art. 9 ust. 1 pkt 1-8, art. 11 pkt 2, art. 16 ust. 1, art. 18 ust. 2, art. 28 pkt 2 lit. b i c, art. 31, art. 63, art. 83 oraz art. 141, które wchodzą w życie z dniem określonym w komunikacie wydanym na podstawie art. 155 ust. 10;",

b)
pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) art. 58 ust. 1 pkt 4, który wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 r.;".