Art. 2. - Zmiana niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych. - Dz.U.2022.1002 - OpenLEX

Art. 2. - Zmiana niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1002

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 maja 2022 r.
Art.  2. 

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 50 w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) w przypadku osób uprawnionych na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy wskazanej w art. 12 pkt 13, osoba uprawniona może potwierdzić swoją tożsamość także przez okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość innego niż wymieniony w pkt 1;";

2)
w art. 87 w ust. 10a:
a)
po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) informację, że numer PESEL został nadany w trybie, o którym mowa w art. 4 ustawy wskazanej w art. 12 pkt 13;",

b)
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) informacje o zmianie danych, o których mowa w pkt 1-3a.".