Art. 33. - Zmiana niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1717

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2013 r.
Art.  33.

Do dnia 4 lutego 2015 r. otwarte fundusze emerytalne dostosują lokaty do ograniczeń, o których mowa w art. 142 ust. 1 pkt 1-3 ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jeżeli w wyniku przekazania, o którym mowa w art. 23 ust. 2, nie będą spełniały ograniczeń wynikających z tej ustawy.