Art. 31. - Zmiana niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1717

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2013 r.
Art.  31.

W roku 2014 kwota, o której mowa w art. 13a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 8, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wynosi 4.495,20 zł.