Art. 30. - Zmiana niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1717

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2013 r.
Art.  30.
1.
Odpowiedzialność za naruszenia zasad działalności lokacyjnej funduszu emerytalnego, do których doszło przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, ustala się na podstawie art. 156 ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
2.
Odpowiedzialność za niewypełnienie określonych w przepisach prawa obowiązków przekazywania informacji Komisji Nadzoru Finansowego lub członkom funduszu emerytalnego, do których doszło przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, ustala się na podstawie art. 198 ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.