Art. 29. - Zmiana niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1717

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2013 r.
Art.  29.
1.
Do dnia 1 lipca 2014 r. otwarte fundusze emerytalne dostosują swoje statuty do przepisów ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2.
Otwarte fundusze emerytalne składają do Komisji Nadzoru Finansowego wnioski o wydanie zezwolenia na zmianę w zakresie, o którym mowa w ust. 1, nie później niż do dnia 1 marca 2014 r.