Art. 28. - Zmiana niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1717

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2013 r.
Art.  28.
1.
W okresie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. otwarty fundusz emerytalny ustala okresową stopę zwrotu w każdym dniu wyceny, o którym mowa w art. 168 ustawy zmienianej w art. 4, oraz przekazuje ją do organu nadzoru i podaje do publicznej wiadomości.
2.
Okresową stopą zwrotu, o której mowa w ust. 1, jest wyrażony procentowo wskaźnik stanowiący iloraz wartości jednostki rozrachunkowej otwartego funduszu emerytalnego w ostatnim dniu okresu, dla którego ustala się okresową stopę zwrotu, i w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu, dla którego oblicza się okresową stopę, pomniejszony o 1.
3.
W okresie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. organ nadzoru ustala okresową porównawczą stopę zwrotu otwartego funduszu emerytalnego na każdy dzień wyceny, o którym mowa w art. 168 ustawy zmienianej w art. 4, oraz podaje ją do publicznej wiadomości.
4.
Okresową porównawczą stopą zwrotu, o której mowa w ust. 3, jest wyrażony procentowo wskaźnik stanowiący sumę iloczynu liczby nie większej niż 0,9 i wyrażonego procentowo ilorazu wartości Warszawskiego Indeksu Giełdowego w ostatnim dniu okresu, dla którego oblicza się okresową porównawczą stopę zwrotu, i w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu, dla którego oblicza się okresową porównawczą stopę zwrotu, oraz iloczynu liczby nie mniejszej niż 0,1 i sumy ilorazów rocznej stopy procentowej trzymiesięcznych pożyczek udzielanych w walucie polskiej na warszawskim międzybankowym rynku finansowym w każdym dniu okresu, dla którego oblicza się okresową porównawczą stopę zwrotu, powiększonej o nie więcej niż 100 punktów bazowych i liczby 360.
5.
Wartość rocznej stopy procentowej trzymiesięcznych pożyczek udzielanych w walucie polskiej na warszawskim międzybankowym rynku finansowym, o której mowa w ust. 4, w dniu, w którym wartość ta nie jest publikowana, jest równa wartości rocznej stopy procentowej trzymiesięcznych pożyczek udzielanych w walucie polskiej na warszawskim międzybankowym rynku finansowym z ostatniego dnia, w którym ta wartość została opublikowana.
6.
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowy sposób ustalania okresowej stopy zwrotu otwartego funduszu emerytalnego oraz okresowej porównawczej stopy zwrotu otwartego funduszu emerytalnego, w tym zasady zaokrąglania ustalonych wielkości,
2)
sposób i termin zawiadamiania organu nadzoru przez otwarty fundusz emerytalny o wysokości okresowej stopy zwrotu otwartego funduszu emerytalnego oraz sposób i termin przekazywania przez otwarty fundusz emerytalny informacji o wysokości tej stopy na ogólnodostępnej stronie internetowej,
3)
sposób i termin ogłaszania okresowej stopy zwrotu otwartego funduszu emerytalnego oraz okresowej porównawczej stopy zwrotu otwartego funduszu emerytalnego

- mając na względzie zapewnienie prawidłowego wyliczania stopy zwrotu i terminowego zawiadamiania organu nadzoru.