Art. 26. - Zmiana niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1717

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2013 r.
Art.  26.
1.
Do dnia 31 marca 2015 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest obowiązany zewidencjonować na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, informację o wysokości przekazanych przez otwarty fundusz emerytalny środków, o których mowa w art. 13 ust. 2 i art. 23 ust. 1.
2.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przesyła informację o stanie konta, o której mowa w art. 50 ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, łącznie za lata 2013 i 2014, w terminie do dnia 31 sierpnia 2015 r.
3.
W informacji, o której mowa w ust. 2, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekaże dodatkowo informacje o wartości środków zewidencjonowanych, na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, na dzień 30 stycznia 2014 r. i na dzień 3 lutego 2014 r.
4.
W przypadku informacji, o której mowa w ust. 2 i 3, przepisu art. 50 ust. 1h ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się.