Art. 24. - Zmiana niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1717

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2013 r.
Art.  24.

W przypadku osób, którym otwarty fundusz emerytalny otworzył rachunek zgodnie z art. 128 ustawy zmienianej w art. 4 i dla których do dnia 3 lutego 2014 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie prowadzi konta, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 5, po przekazaniu aktywów, o którym mowa w art. 23, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakłada subkonto, o którym mowa w art. 40a ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.