Art. 22. - Zmiana niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1717

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2013 r.
Art.  22.

W okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31 grudnia 2015 r. łączna wartość lokat aktywów otwartego funduszu emerytalnego w aktywach denominowanych w walucie innej niż krajowa, o których mowa w art. 141 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie może przekroczyć:

1)
10% wartości aktywów w okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31 grudnia 2014 r.;
2)
20% wartości aktywów w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.