Art. 21. - Zmiana niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1717

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2013 r.
Art.  21.
1.
Emerytura częściowa, do której prawo zostanie ustalone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega ponownemu ustaleniu z urzędu od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, poprzez uwzględnienie w podstawie obliczenia emerytury, ustalonej zgodnie z art. 26 ustawy zmienianej w art. 6, środków przeniesionych w całości z otwartego funduszu emerytalnego i jej podzielenie przez średnie dalsze trwanie życia, przyjęte do obliczenia tej emerytury na dzień jej przyznania. Przepis art. 26b ust. 2 ustawy zmienianej w art. 6 stosuje się odpowiednio.
2.
Środki przeniesione w całości z otwartego funduszu emerytalnego ewidencjonuje się na koncie, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 5, na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przyznano emeryturę częściową.
3.
Emeryturę częściową ustaloną w nowej wysokości wypłaca się od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.