Art. 16. - Zmiana niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1717

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2013 r.
Art.  16.
1.
W przypadku osób, które uzyskały członkostwo w otwartym funduszu emerytalnym w wyniku losowania przeprowadzonego w styczniu 2014 r. w trybie art. 39 ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych:
1)
ewidencjonuje na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 51,5% nominalnej wartości składek opłaconych, w wysokości obowiązującej za okresy, których składki dotyczą,
2)
przekazuje do dnia 31 października 2014 r. do otwartego funduszu emerytalnego 48,5% nominalnej wartości składek opłaconych, w wysokości obowiązującej za okresy, których składki dotyczą

- na dzień przeprowadzenia losowania.

2.
W stosunku do ubezpieczonych, którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyznaczył otwarty fundusz emerytalny w drodze losowania w dniu 31 stycznia 2014 r., stosuje się przepisy art. 81 ust. 6 pkt 1 i ust. 7-9 ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.