Art. 45. - Zmiana niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1561

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 lipca 2022 r.
Art.  45. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1)
art. 1 i art. 30, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia;
2)
art. 25 i art. 42, które wchodzą w życie po upływie 6 tygodni od dnia ogłoszenia;
3)
art. 27 i art. 43, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
4)
art. 28, który wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2022 r.