Art. 38. - Zmiana niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1561

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 lipca 2022 r.
Art.  38. 
1. 
Kwota finansowego wsparcia wynikająca z umowy, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 13, zawartej z beneficjentem wsparcia przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pomniejsza łączną wysokość środków, o których mowa w art. 8b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 13, określoną na rok, na który w tej umowie określono termin, w jakim nastąpi uruchomienie finansowego wsparcia.
2. 
Kwota finansowego wsparcia wynikająca z wniosku o finansowe wsparcie zakwalifikowanego w trybie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ustawy zmienianej w art. 13 przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy pomniejsza łączną wysokość środków, o których mowa w art. 8b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 13, określoną na rok, na który w zakwalifikowanym wniosku określono termin, w jakim nastąpi uruchomienie finansowego wsparcia.