Art. 37. - Zmiana niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1561

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 lipca 2022 r.
Art.  37. 
1. 
Do wniosków o finansowe wsparcie złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy w trybie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ustawy zmienianej w art. 13 stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 13 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2. 
Do przedsięwzięć realizowanych na podstawie ustawy zmienianej w art. 13 w brzmieniu dotychczasowym, dla których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nie zostało przedłożone rozliczenie, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 13, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 13 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
3. 
Do wniosków o finansowe wsparcie na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia infrastrukturalnego, o którym mowa w art. 5c ustawy zmienianej w art. 13 w brzmieniu dotychczasowym, złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 13 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z wyjątkiem art. 13 ust. 7 tej ustawy.