Art. 34. - Zmiana niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1561

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 lipca 2022 r.
Art.  34. 
1. 
Jeżeli do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy gmina nie zawarła ze społeczną inicjatywą mieszkaniową albo z towarzystwem budownictwa społecznego umowy, o której mowa w art. 33p ust. 2 ustawy zmienianej w art. 4 w brzmieniu dotychczasowym, gmina i ta społeczna inicjatywa mieszkaniowa albo gmina i to towarzystwo budownictwa społecznego zawierają tę umowę w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2. 
W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy gmina, która przed tym dniem zawarła ze społeczną inicjatywą mieszkaniową albo z towarzystwem budownictwa społecznego umowę, o której mowa w art. 33p ust. 2 ustawy zmienianej w art. 4 w brzmieniu dotychczasowym, dostosuje tę umowę do wymogów, o których mowa w art. 33p ust. 2 ustawy zmienianej w art. 4 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.