Art. 33. - Zmiana niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1561

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 lipca 2022 r.
Art.  33. 

Do wsparcia udzielonego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 4 stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 4 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z tym że w przypadku udziałów lub akcji społecznej inicjatywy mieszkaniowej albo towarzystwa budownictwa społecznego objętych przez gminę z wykorzystaniem wsparcia, o którym mowa w art. 33l ustawy zmienianej w art. 4, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, terminy, o których mowa w art. 33p ust. 1a i 1b ustawy zmienianej w art. 4, biegną od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.