Art. 31. - Zmiana niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1561

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 lipca 2022 r.
Art.  31. 

W przypadku gdy stopa redyskonta weksli w Narodowym Banku Polskim osiągnie wartość niższą niż 0,00% w skali roku, dla określenia wysokości oprocentowania kredytu udzielonego na realizację przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego albo realizację infrastruktury technicznej na podstawie wniosku złożonego w Banku Gospodarstwa Krajowego do dnia 30 września 2009 r. na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 4 w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 września 2009 r. przyjmuje się jej wartość równą 0,00% w skali roku.