Art. 30. - Zmiana niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1561

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 lipca 2022 r.
Art.  30. 

Umowy zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszego przepisu na podstawie art. 9 ust. 2a ustawy zmienianej w art. 1 zachowują ważność przez okres, na jaki zostały zawarte.