Art. 29. - Zmiana niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1561

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 lipca 2022 r.
Art.  29. 

W ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.) w art. 70:

1)
w ust. 1:
a)
w pkt 2 wyrazy "niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224)" zastępuje się wyrazami "społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1561)",
b)
w części wspólnej "niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego" zastępuje się wyrazami "społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa";
2)
w ust. 2 wyrazy "niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego" zastępuje się wyrazami "społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa".