Art. 26. - Zmiana niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1561

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 lipca 2022 r.
Art.  26. 

W ustawie z dnia 16 grudnia 2020 r. o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 223) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w tytule ustawy ogólne określenie przedmiotu ustawy otrzymuje brzmienie:

"o zbywaniu nieruchomości z rozliczeniem "lokal za grunt" ";

2)
w art. 1 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) zasady zbywania nieruchomości z gminnego albo powiatowego zasobu nieruchomości z rozliczaniem w cenie tych nieruchomości ceny lokali lub budynków przekazywanych przez nabywcę nieruchomości na własność gminie albo powiatowi;

2) sposób postępowania z lokalami lub budynkami przekazanymi na własność gminie albo powiatowi przez nabywcę nieruchomości zbytej z gminnego albo powiatowego zasobu nieruchomości, których cenę rozliczono w cenie zbytej nieruchomości.";

3)
użyty w art. 2 w ust. 1 w pkt 1 w lit. a i b oraz w pkt 2, w art. 3 oraz w art. 5 w ust. 1 i 2 wyraz "gminnego" zastępuje się wyrazami "gminnego albo powiatowego";
4)
użyty w art. 2 w ust. 1 w pkt 1 w części wspólnej i w pkt 2 oraz w ust. 2, w art. 3, w art. 4 w ust. 3 w części wspólnej, w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 5, w ust. 6 we wprowadzeniu do wyliczenia i w pkt 1 w lit. b oraz w ust. 8, w ust. 9 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 10-12, w art. 5 w ust. 3, w art. 6 w ust. 2 w pkt 3 i w pkt 9 w lit. a-e, w art. 7 w ust. 1 w pkt 5 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 9 w pkt 2, w pkt 4 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w pkt 5 i 6, w art. 10, w art. 11 w ust. 1 i 2, w art. 12 w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w art. 14 w ust. 1 w pkt 3 we wprowadzeniu do wyliczenia, w różnym przypadku, wyraz "gmina" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "gmina albo powiat";
5)
w art. 2 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) organ właściwy - organ wykonawczy gminy albo powiatu gospodarujący gminnym albo powiatowym zasobem nieruchomości, z którego pochodzi nieruchomość zbywana z rozliczaniem w cenie tej nieruchomości ceny lokali lub budynków przekazywanych przez inwestora na własność tej gminie albo temu powiatowi.";

6)
w art. 4:
a)
ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. O zbyciu nieruchomości z rozliczeniem "lokal za grunt" rozstrzyga:

1) rada gminy zgodnie z właściwością, o której mowa w art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) - w przypadku nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości;

2) rada powiatu zgodnie z właściwością, o której mowa w art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) - w przypadku nieruchomości z powiatowego zasobu nieruchomości.

2. Do projektu uchwały określającej zasady zbycia nieruchomości z rozliczeniem "lokal za grunt", zwanej dalej "uchwałą o zbyciu nieruchomości", dołącza się operat szacunkowy określający wartość tej nieruchomości sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia projektu tej uchwały radzie, o której mowa w ust. 1.",

b)
w ust. 9 w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"20% wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego - w przypadku wskazania w tej uchwale minimalnego standardu tego lokalu lub budynku w zakresie wyposażenia i wykończenia na poziomie umożliwiającym:";

7)
w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza organ właściwy. Przetarg ogłasza się nie wcześniej niż po upływie terminu, o którym mowa w art. 91 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - w przypadku przetargu na zbycie nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości, oraz terminu, o którym mowa w art. 79 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym - w przypadku przetargu na zbycie nieruchomości z powiatowego zasobu nieruchomości.";

8)
w art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Gmina albo powiat może dokonać wniesienia lokali lub budynków przekazanych tej gminie albo temu powiatowi na własność przez inwestora w ramach rozliczenia "lokal za grunt" jako wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, w której jednostki samorządu terytorialnego, Skarb Państwa lub inne państwowe osoby prawne dysponują łącznie ponad 50% głosów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu.";

9)
w art. 13 skreśla się wyrazy "przez radę gminy";
10)
w art. 14 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Gmina zbywająca albo powiat zbywający nieruchomości z gminnego albo powiatowego zasobu nieruchomości z rozliczeniem "lokal za grunt" przekazują właściwemu miejscowo wojewodzie kwartalne informacje o:";

11)
uchyla się art. 20.