Art. 22. - Zmiana niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1561

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 lipca 2022 r.
Art.  22. 

W ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2022 r. poz. 505 i 655) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 24 w ust. 1 w pkt 7 wyrazy "tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz. U. z 2020 r. poz. 508 oraz z 2021 r. poz. 11 i 223)" zastępuje się wyrazami "niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 377 i 1561)";
2)
w art. 26 w ust. 1 w części wspólnej wyrazy "tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń" zastępuje się wyrazami "niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych".