Art. 19. - Zmiana niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych. - Dz.U.2022.1561 - OpenLEX

Art. 19. - Zmiana niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1561

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 lipca 2022 r.
Art.  19. 

W ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 1961 oraz z 2022 r. poz. 807) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 4 ust. 4a otrzymuje brzmienie:

"4a. Prawa z udziałów lub akcji Skarbu Państwa objętych na jego rzecz przez KZN wykonuje KZN, chyba że Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, powierzy ich wykonywanie organom administracji rządowej, państwowym jednostkom budżetowym, o których mowa w art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, agencjom wykonawczym, o których mowa w art. 18 tej ustawy, pełnomocnikom rządu lub państwowym osobom prawnym, w tym jednoosobowym spółkom Skarbu Państwa.";

2)
w art. 7 w ust. 4 wyrazy "tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz. U. z 2020 r. poz. 508 oraz z 2021 r. poz. 11 i 223)" zastępuje się wyrazami "niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 377 i 1561)";
3)
w art. 7a w ust. 1 wyrazy "niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 oraz z 2021 r. poz. 11, 1177, 1243 i 1535)" zastępuje się wyrazami "społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1561)";
4)
po art. 7a dodaje się art. 7b w brzmieniu:

"Art. 7b. W przypadku tworzenia podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 i art. 7a ust. 1, lub przystępowania do tych podmiotów, udziały w tych podmiotach lub ich akcje KZN obejmuje na rzecz Skarbu Państwa.";

5)
w art. 10:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Właściwe organy oraz spółki Skarbu Państwa sporządzają wykazy nieruchomości, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 3, którymi gospodarują.",

b)
w ust. 2 w pkt 5 w lit. e dodaje się tiret piętnaste i szesnaste w brzmieniu:

"– ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących,

– ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1275), ";

6)
w art. 30a w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu wraz z pomieszczeniami przynależnymi w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048) oraz udziału w nieruchomości wspólnej;";

7)
użyty w art. 31 w ust. 4 w pkt 1, w art. 46 w ust. 1 w pkt 3 i w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 48 w ust. 3 oraz w art. 135 wyraz "Zasobem" zastępuje się wyrazami "nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu";
8)
w art. 32 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Członkowie Rady Nadzorczej pobierają wynagrodzenie na zasadach określonych w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2136), z tym że wysokość wynagrodzenia ustala minister, o którym mowa w ust. 4.";

9)
w art. 33 w ust. 1:
a)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) opiniowanie projektu rocznego planu finansowego KZN i rocznego sprawozdania finansowego KZN;",

b)
po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) zatwierdzanie kwartalnych sprawozdań z realizacji planu finansowego KZN;";

10)
w art. 35:
a)
po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) ustanawianie zabezpieczeń, o których mowa w art. 66a ust. 1 pkt 2;",

b)
po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) przekazanie, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3a, gdy wartość przekazywanej nieruchomości przekracza 2 000 000 zł;",

c)
w pkt 10:
po wyrazie "udziałów" dodaje się wyrazy

"lub akcji",

kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

"11) realizowanie obowiązku dopłat w spółkach z udziałem KZN, jeżeli uchwała wspólników o zobowiązaniu do dopłaty zapadła jednogłośnie.";

11)
w art. 38 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) opracowywanie i przedstawianie do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej kwartalnych sprawozdań z realizacji planu finansowego KZN;";

12)
w art. 45 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Prezes KZN przedstawia ministrowi, o którym mowa w art. 31 ust. 3:

1) kwartalne sprawozdanie z realizacji planu finansowego KZN zatwierdzone przez Radę Nadzorczą - w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy sprawozdanie;

2) do zatwierdzenia - roczne sprawozdanie finansowe KZN opracowane przez Prezesa KZN wraz ze sprawozdaniem z badania sporządzonym przez firmę audytorską i opinią Rady Nadzorczej - w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.";

13)
w art. 46 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) dotacje podmiotowe oraz dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie bieżącej działalności KZN;";

14)
w art. 48 w ust. 5a pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) 40% przychodów KZN:

a) z działalności w zakresie gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu,

b) o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 4 i 8.";

15)
w art. 49 w ust. 1 w pkt 1 w lit. aa po wyrazie "udziałów" dodaje się wyrazy

"lub akcji";

16)
w art. 51:
a)
w ust. 1:
po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) przekazania jednostce samorządu terytorialnego w celu zbycia tej nieruchomości z rozliczeniem w jej cenie ceny lokali lub budynków przekazywanych na własność tej jednostce przez nabywcę nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2020 r. o zbywaniu nieruchomości z rozliczeniem "lokal za grunt" (Dz. U. z 2021 r. poz. 223 oraz z 2022 r. poz. 1561);",

pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) aportu do spółki celowej, społecznej inicjatywy mieszkaniowej lub towarzystwa budownictwa społecznego;",

b)
w ust. 5:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W przypadku wystąpienia o wyrażenie zgody, o której mowa w art. 35 pkt 2a, 9 i 10, art. 51a ust. 3, art. 53 ust. 2 oraz art. 65 ust. 1, we wniosku o wyrażenie zgody wskazuje się:",

w pkt 1 skreśla się wyrazy "z wyszczególnieniem danych ewidencyjnych identyfikujących składniki aktywów trwałych",
po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) informację o danych ewidencyjnych identyfikujących składniki aktywów trwałych, z wyjątkiem wniosku o wyrażenie zgody, o której mowa w art. 35 pkt 9 i 10, jeżeli w ramach objętej nią czynności nie przewidziano wniesienia jako aportu nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu;",

pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wartość nieruchomości, z wyjątkiem wniosku o wyrażenie zgody, o której mowa w art. 35 pkt 9 i 10, jeżeli w ramach objętej nią czynności nie przewidziano wniesienia jako aportu nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu;",

po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) wysokość wnoszonych środków w przypadku wniosku o wyrażenie zgody, o której mowa w art. 35 pkt 9 i 10, jeżeli w ramach objętej nią czynności przewidziano przeznaczenie tych środków na objęcie udziałów lub akcji w społecznych inicjatywach mieszkaniowych lub towarzystwach budownictwa społecznego;",

c)
w ust. 6 w pkt 1 w lit. b skreśla się średnik i dodaje się część wspólną liter w brzmieniu:

"– z wyjątkiem wniosku o wyrażenie zgody, o której mowa w art. 35 pkt 9 i 10, jeżeli w ramach objętej nią czynności nie przewidziano wniesienia jako aportu nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu;";

17)
w art. 51a w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) ma być przedmiotem aportu do spółek lub wkładu własnego do spółek, o których mowa w art. 7 ust. 1, oraz spółek, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, i spółek, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym;";

18)
po art. 51a dodaje się art. 51b w brzmieniu:

"Art. 51b. 1. W przypadku przekazania jednostce samorządu terytorialnego nieruchomości, której wartość przekracza 2 000 000 zł, w celu, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3a, uchwałę, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2020 r. o zbywaniu nieruchomości z rozliczeniem "lokal za grunt", podejmuje się po uzgodnieniu z ministrem, o którym mowa w art. 31 ust. 3.

2. W przypadku sprzedaży nieruchomości przekazanej jednostce samorządu terytorialnego w celu, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3a, podlegająca zapłacie pieniężnej różnica, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2020 r. o zbywaniu nieruchomości z rozliczeniem "lokal za grunt", stanowi przychód KZN ze zbycia tej nieruchomości.

3. W przypadku gdy w terminie 3 lat od dnia przekazania jednostce samorządu terytorialnego nieruchomości w celu, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3a, nie dojdzie do sprzedaży tej nieruchomości na zasadach określonych w uchwale, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2020 r. o zbywaniu nieruchomości z rozliczeniem "lokal za grunt", KZN występuje do jednostki samorządu terytorialnego z żądaniem zwrotu tej nieruchomości do Zasobu albo zapłaty jej wartości rynkowej określonej na dzień żądania.

4. Do umowy o przekazanie jednostce samorządu terytorialnego nieruchomości w celu, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3a, przepis art. 52 ust. 8 stosuje się odpowiednio.";

19)
w art. 52 w ust. 1:
a)
pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547 i 583);",

b)
uchyla się pkt 8;
20)
w art. 52b:
a)
we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazie "udziałów" dodaje się wyrazy

"lub akcji",

b)
w pkt 1 po wyrazie "udziałów" dodaje się wyrazy

"lub akcji";

21)
po art. 66 dodaje się art. 66a w brzmieniu:

"Art. 66a. 1. KZN, za zgodą ministra, o którym mowa w art. 31 ust. 3, może wykorzystywać mienie Zasobu do ustanawiania zabezpieczeń:

1) zaciąganych zobowiązań finansowych KZN w celu pełnego pokrycia wydatków własnych;

2) zobowiązań finansowych podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 i art. 7a ust. 1, jeżeli są związane z realizacją zadań wynikających z polityki państwa, w szczególności w zakresie tworzenia warunków do zwiększenia dostępności mieszkań na wynajem, wspierania rozwoju społecznego budownictwa czynszowego, wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rozwoju mieszkalnictwa, aktywnej polityki mieszkaniowej oraz rozwoju budownictwa mieszkaniowego.

2. Ustanowienie zabezpieczeń, o których mowa w ust. 1, może polegać w szczególności na ustanowieniu przez KZN hipotek na nieruchomościach Zasobu.

3. Sumy hipotek, o których mowa w ust. 2, nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 350 000 000 zł.";

22)
w art. 140 uchyla się ust. 2.