Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2244

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 listopada 2018 r.
Art.  43. 
1.  Przepisy ustawy zmienianej w art. 9 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2018 r.
2.  Roczne sprawozdania finansowe sporządzone za rok obrotowy rozpoczynający się przed dniem 1 stycznia 2019 r. podlegają przechowywaniu przez okres co najmniej 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym nastąpiło ich zatwierdzenie.