Zmiana niektórych ustaw w celu usprawnienia procesu wydatkowania środków finansowych w ramach systemów wsparcia bezpośredniego... - Dz.U.2019.1824 - OpenLEX

Zmiana niektórych ustaw w celu usprawnienia procesu wydatkowania środków finansowych w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach działań objętych zintegrowanym systemem zarządzania i kontroli.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1824

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 września 2019 r.

USTAWA
z dnia 30 sierpnia 2019 r.
o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia procesu wydatkowania środków finansowych w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach działań objętych zintegrowanym systemem zarządzania i kontroli

W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1853) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 3:
a)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) producent - producenta rolnego, beneficjenta programów rybackich, posiadacza zwierzęcia, organizację producentów, podmiot prowadzący zakład utylizacyjny oraz potencjalnego beneficjenta;",

b)
w pkt 3 uchyla się lit. c,
c)
uchyla się pkt 3 a,
d)
po pkt 3b dodaje się pkt 3c w brzmieniu:

"3c) posiadacz zwierzęcia - posiadacza zwierzęcia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 1149 i 1824), podmiot prowadzący miejsce gromadzenia zwierząt w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, podmiot prowadzący działalność nadzorowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967) w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, podmiot prowadzący działalność nadzorowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt w zakresie obrotu zwierzętami, z wyjątkiem obrotu prowadzonego w ramach działalności rolniczej w rozumieniu przepisów prawa działalności gospodarczej, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt oraz podmiot prowadzący rzeźnię;",

e)
pkt 6a otrzymuje brzmienie:

"6a) potencjalny beneficjent - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która może:

a) ubiegać się o przyznanie pomocy w ramach działań objętych programem rozwoju obszarów wiejskich,

b) uczestniczyć w innych niefinansowych, współfinansowanych lub finansowanych ze środków Unii Europejskiej mechanizmach administrowanych przez Agencję lub Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, w ramach których odpowiednio Agencja lub Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa realizuje swoje zadania

- niebędącą producentem rolnym, beneficjentem programów rybackich, posiadaczem zwierzęcia, organizacją producentów lub podmiotem prowadzącym zakład utylizacyjny;";

2)
w art. 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W niefinansowych, we współfinansowanych lub w finansowanych ze środków Unii Europejskiej mechanizmach administrowanych przez Agencję lub Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa mogą uczestniczyć podmioty wpisane do ewidencji producentów.";

3)
w art. 7 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) numer rachunku bankowego producenta lub numer rachunku producenta prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.";

4)
w art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do ustalenia liczby zwierząt, o których mowa w ust. 1 pkt 3, wykorzystuje się dane zawarte w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.";

5)
w art. 11 w ust. 3:
a)
pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) posiadacze zwierząt składają wniosek nie później niż w dniu zgłoszenia siedziby stada, przy czym posiadacze zwierząt prowadzący:

a) miejsce gromadzenia zwierząt w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt,

b) działalność nadzorowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt w zakresie:

– organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt,

– obrotu zwierzętami, z wyjątkiem obrotu prowadzonego w ramach działalności rolniczej w rozumieniu przepisów prawa działalności gospodarczej, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt,

c) rzeźnię

- składaj ą wniosek nie później niż w dniu zgłoszenia działalności, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt prowadzonego na podstawie przepisów tej ustawy;

2) podmioty prowadzące zakłady utylizacyjne składają wniosek nie później niż w dniu zgłoszenia działalności, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt prowadzonego na podstawie przepisów tej ustawy;",

b)
pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) potencjalni beneficjenci niewpisani do ewidencji producentów mogą złożyć wniosek łącznie z wnioskiem o udział w mechanizmach administrowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa niefinansowych, współfinansowanych lub finansowanych ze środków Unii Europejskiej, za pośrednictwem organu właściwego do rozstrzygnięcia sprawy objętej postępowaniem wszczętym na ten wniosek.";

6)
w art. 12:
a)
w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) odrębny numer identyfikacyjny od numeru, o którym mowa w pkt 1, jeżeli wnioskodawca:

a) jest producentem rolnym i prowadzi samodzielnie odrębne gospodarstwo rolne stanowiące zorganizowaną całość gospodarczą lub

b) zamierza uczestniczyć w mechanizmach innych niż wymienione w ust. 4b, lub

c) jest posiadaczem zwierzęcia lub podmiotem prowadzącym zakład utylizacyjny.",

b)
po ust. 4a dodaje się ust. 4b w brzmieniu:

"4b. Numer identyfikacyjny nadany w trybie ust. 4 pkt 2 lit. b i c nie może być wykorzystywany do ubiegania się o:

1) przyznanie płatności na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego;

2) przyznanie pomocy w ramach działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 8 i 10-12 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

3) wypłatę pomocy w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;

4) wypłatę płatności w ramach działania, o którym mowa w art. 1 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1867).",

c)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W przypadku producentów działających w formie spółki cywilnej nadaje się jeden numer identyfikacyjny. Numer identyfikacyjny nadaje się spółce.".

W ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 1149) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 12:
a)
po ust. 3a dodaje się ust. 3b i 3c w brzmieniu:

"3b. Posiadacz lochy, która została oznakowana kolczykiem z indywidualnym numerem identyfikacyjnym lochy na podstawie ustawy, zgłasza kierownikowi biura w terminie 7 dni kupno, sprzedaż lub przemieszczenie do innej siedziby stada, ubój, zabicie lub padnięcie zwierzęcia oznakowanego.

3c. W przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania i określenia obszaru zapowietrzonego, zagrożonego lub innego obszaru podlegającego ograniczeniom, ustanowionego zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym zgodnie z przepisami Unii Europejskiej obowiązującymi w tym zakresie, posiadacz lochy, która została oznakowana kolczykiem z indywidualnym numerem identyfikacyjnym lochy na podstawie ustawy, zgłasza kierownikowi biura zdarzenia, o których mowa w ust. 3b, w terminie 2 dni.",

b)
w ust. 7 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Zgłoszeń, o których mowa w ust. 1, 3-3c i 6, dokonuje się w formie:";

2)
po art. 17 dodaje się art. 17a w brzmieniu:

"Art. 17a. 1. Posiadacz lochy może ją dodatkowo oznakować poprzez założenie na małżowinę uszną kolczyka zawierającego indywidualny numer identyfikacyjny lochy.

2. Indywidualny numer identyfikacyjny lochy jest przechowywany w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych.

3. W przypadku utraty przez lochę kolczyka z indywidualnym numerem identyfikacyjnym lochy lub uszkodzenia go w sposób uniemożliwiający identyfikację lochy, znakuje się tę lochę kolczykiem z innym indywidualnym numerem identyfikacyjnym lochy.

4. Do kolczyków z indywidualnym numerem identyfikacyjnym loch przepisy art. 17 ust. 3a, 3c i 4 stosuje się odpowiednio.

5. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób oznakowania loch kolczykami z indywidualnym numerem identyfikacyjnym loch, w tym wzór oraz wymagania i warunki techniczne tych kolczyków, mając na względzie zdrowie tych zwierząt gospodarskich i trwałość informacji umieszczonych na tych kolczykach.";

3)
w art. 20:
a)
po ust. 2c dodaje się ust. 2d w brzmieniu:

"2d. W przypadkach, o których mowa w art. 17a ust. 1 lub 3, posiadacz lochy jest obowiązany zgłosić oznakowanie lochy kolczykiem z indywidualnym numerem identyfikacyjnym lochy kierownikowi biura w terminie 7 dni od dnia oznakowania zwierzęcia wraz z podaniem indywidualnego numeru identyfikacyjnego lochy.",

b)
w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Zgłoszeń, o których mowa w ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 2c i 2d, dokonuje się w formie:";

4)
w art. 21 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) kolczyki lub duplikaty kolczyków z numerami identyfikacyjnymi zwierząt gospodarskich oraz kolczyki z indywidualnymi numerami identyfikacyjnymi loch, lub";

5)
w art. 26 w ust. 2 w pkt 1 w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz "albo" oraz dodaje się lit. d w brzmieniu:

"d) wyniki badań wykonanych przez niezależne laboratorium badawcze, stwierdzających, że dostarczany kolczyk z indywidualnym numerem identyfikacyjnym lochy będzie spełniał wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 17a ust. 5;";

6)
art. 27 otrzymuje brzmienie:

"Art. 27. Umowa między Agencją a podmiotem zamierzającym dostarczać kolczyki lub duplikaty kolczyków albo kolczyki z indywidualnym numerem identyfikacyjnym lochy zawiera w szczególności:

1) okres obowiązywania umowy oraz sposób rozwiązania umowy;

2) zobowiązanie do:

a) terminowego dostarczania kolczyków, duplikatów kolczyków, kolczyków z indywidualnym numerem identyfikacyjnym lochy, kolczyków lub duplikatów kolczyków zawierających elektroniczne identyfikatory, spełniających wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 5 lub art. 17a ust. 5 oraz w decyzji Komisji nr 2006/968, albo czytników elektronicznych identyfikatorów, spełniających wymagania określone w decyzji Komisji nr 2006/968,

b) składania Prezesowi Agencji miesięcznych raportów dotyczących dostarczonych kolczyków, duplikatów kolczyków, kolczyków z indywidualnym numerem identyfikacyjnym lochy, kolczyków lub duplikatów kolczyków zawierających elektroniczne identyfikatory albo czytników elektronicznych identyfikatorów.";

7)
w art. 28 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) zaprzestał dostarczania kolczyków lub duplikatów kolczyków, kolczyków z indywidualnym numerem identyfikacyjnym lochy, kolczyków lub duplikatów kolczyków zawierających elektroniczne identyfikatory albo czytników elektronicznych identyfikatorów;

2) dostarcza kolczyki lub duplikaty kolczyków, kolczyki z indywidualnym numerem identyfikacyjnym lochy, kolczyki lub duplikaty kolczyków zawierających elektroniczne identyfikatory albo czytniki elektronicznych identyfikatorów, które nie spełniają wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 5 lub art. 17a ust. 5 oraz w decyzji Komisji nr 2006/968, co jest potwierdzone wynikami badań wykonanych przez laboratorium badawcze, znajdujące się w wykazie laboratoriów, o którym mowa w art. 32a ust. 5 pkt 2, lub inne niezależne laboratorium badawcze;".

W ustawie z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1936) wprowadza się następujące zmiany:

1)
po art. 19 dodaje się art. 19a w brzmieniu:

"Art. 19a. 1. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych może podjąć, w drodze rozporządzenia, decyzję o wypłacie zaliczek na poczet wypłaty pomocy w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 15, przewidzianą w art. 75 ust. 1 akapit trzeci lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.), określając w tym rozporządzeniu procentową wielkość zaliczek na poczet wypłaty pomocy w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 15, oraz termin rozpoczęcia wypłaty tych zaliczek, mając na względzie przepisy ustawy budżetowej na dany rok i realizację tej ustawy oraz przepisy Unii Europejskiej, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627 oraz z 2019 r. poz. 83 i 504), w tym przepisy wydane na podstawie art. 75 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008.

2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych może określić szczegółowe warunki lub tryb wypłaty zaliczek na poczet wypłaty pomocy w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 15, mając na względzie zabezpieczenie przed nieuzasadnioną wypłatą tych zaliczek.

3. W przypadku podjęcia decyzji, o której mowa w ust. 1, zaliczka na poczet wypłaty pomocy w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 15, jest wypłacana podmiotom ubiegającym się o wypłatę takiej pomocy z urzędu.";

2)
w art. 24 ust. 2 i 3 otrzymuje brzmienie:

"2. Wniosek o wypłatę pomocy w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 15, z uwzględnieniem art. 17 ust. 3 lit. b rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 69, z późn. zm.), składa się za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej Agencji. Właściwym organem, o którym mowa w art. 17 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności, jest kierownik biura powiatowego Agencji.

3. Do złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej Agencji nie jest wymagany podpis elektroniczny.".

W ustawie z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2160 oraz z 2019 r. poz. 1318) w art. 6 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) nazwę, siedzibę i adres albo imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres podmiotu naliczającego, pobierającego i przekazującego wpłaty na dany fundusz promocji;".

W ustawie z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1353) w art. 17 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Głównemu Inspektorowi oraz Prezesowi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, wykaz producentów, o których mowa w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1853 oraz z 2019 r. poz. 1824), którzy spełnili określone wymagania dotyczące produkcji ekologicznej zgodnie z przepisami dotyczącymi rolnictwa ekologicznego do dnia:

a) 15 października każdego roku - w przypadku producentów, względem których jednostka certyfikująca stwierdziła spełnienie tych wymagań do dnia 1 października danego roku,

b) 30 listopada każdego roku - w przypadku producentów innych niż wskazani w lit. a, względem których jednostka certyfikująca stwierdziła spełnienie tych wymagań do dnia 15 listopada danego roku;".

W ustawie z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1312) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 7 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, który może być wykorzystywany do ubiegania się o te płatności, oraz";

2)
w art. 18 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Płatność bezpośrednia do działki rolnej będącej własnością Skarbu Państwa, państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowej osoby prawnej przysługuje rolnikowi, który, na dzień 31 maja danego roku, ma do tej działki tytuł prawny.";

3)
w art. 22 w ust. 2:
a)
w pkt 1 uchyla się lit. b,
b)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wypłatę pomocy w ramach działania, o którym mowa w art. 36 lit. b pkt i oraz iii rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1698/2005", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w zakresie rocznych premii.";

4)
w art. 27 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) spełnia on warunki do przyznania danej płatności, z tym że warunek posiadania numeru identyfikacyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, uznaje się za spełniony, nawet jeżeli spadkobiercy został nadany numer identyfikacyjny, który nie może być wykorzystywany do ubiegania się o przyznanie płatności bezpośrednich.";

5)
w art. 46:
a)
uchyla się ust. 1 i 2,
b)
ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych może podjąć, w drodze rozporządzenia, decyzję o wypłacie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich, przewidzianą w art. 75 ust. 1 akapit trzeci lit. a rozporządzenia nr 1306/2013, określając w tym rozporządzeniu procentową wielkość zaliczek na poczet płatności bezpośrednich oraz termin rozpoczęcia wypłaty tych zaliczek, mając na względzie przepisy ustawy budżetowej na dany rok i realizację tej ustawy oraz przepisy Unii Europejskiej, o których mowa w art. 1 pkt 1, w tym przepisy wydane na podstawie art. 75 ust. 3 rozporządzenia nr 1306/2013.

4. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych może określić:

1) szczegółowe warunki lub tryb wypłaty zaliczek na poczet płatności bezpośrednich lub

2) rodzaje płatności bezpośrednich, które są objęte wypłatą zaliczek na poczet płatności bezpośrednich - mając na względzie zabezpieczenie przed nieuzasadnioną wypłatą tych zaliczek.",

c)
dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. W przypadku podjęcia decyzji, o której mowa w ust. 3, zaliczka na poczet płatności bezpośrednich jest wypłacana rolnikowi z urzędu.".

W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627 oraz z 2019 r. poz. 83 i 504) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 20 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Jeżeli warunkiem przyznania pomocy jest posiadanie gospodarstwa rolnego lub gruntu i pomoc jest przyznawana do powierzchni gruntu, to taka pomoc do gruntu będącego własnością Skarbu Państwa, państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowej osoby prawnej przysługuje podmiotowi, który ma do tego gruntu tytuł prawny, z tym że w przypadku działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 10-12 - podmiotowi, który, na dzień 31 maja danego roku, ma do tego gruntu tytuł prawny.";

2)
po art. 38 dodaje się art. 38a w brzmieniu:

"Art. 38a. 1. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych może podjąć, w drodze rozporządzenia, decyzję o wypłacie zaliczek na poczet pomocy w ramach poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 8 lit. a, w zakresie rocznej premii, o której mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia nr 1305/2013, lub w ramach działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 10-12, przewidzianą w art. 75 ust. 1 akapit trzeci lit. b rozporządzenia nr 1306/2013, określając w tym rozporządzeniu procentową wielkość tych zaliczek oraz termin rozpoczęcia wypłaty tych zaliczek, mając na względzie przepisy ustawy budżetowej na dany rok i realizację tej ustawy oraz przepisy Unii Europejskiej, o których mowa w art. 1 pkt 1, w tym przepisy wydane na podstawie art. 75 ust. 3 rozporządzenia nr 1306/2013.

2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych może określić:

1) szczegółowe warunki lub tryb wypłaty zaliczek na poczet pomocy w ramach poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 8 lit. a, w zakresie rocznej premii, o której mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia nr 1305/2013, lub w ramach działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 10-12, lub

2) rodzaje działań lub poddziałań, które są objęte wypłatą zaliczek na poczet pomocy w ramach poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 8 lit. a, w zakresie rocznej premii, o której mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia nr 1305/2013, lub w ramach działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 10-12

- mając na względzie zabezpieczenie przed nieuzasadnioną wypłatą tych zaliczek.

3. W przypadku podjęcia decyzji, o której mowa w ust. 1, zaliczka na poczet pomocy w ramach poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 8 lit. a, w zakresie rocznej premii, o której mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia nr 1305/2013, oraz w ramach działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 10-12, jest wypłacana podmiotom ubiegającym się o przyznanie takiej pomocy z urzędu.";

3)
w art. 43 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W przypadku działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 12, w razie śmierci podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy będącego osobą fizyczną, pomoc może zostać przyznana spadkobiercy wstępującemu do toczącego się postępowania na miejsce tego podmiotu, nawet jeżeli do ubiegania się o tę pomoc wykorzystuje numer identyfikacyjny nadany w trybie art. 12 ust. 4 pkt 2 lit. b i c ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1853 oraz z 2019 r. poz. 1824).";

4)
w art. 51:
a)
w ust. 5 w pkt 4 lit. a i b otrzymują brzmienie:

"a) wykształcenie wyższe rolnicze i co najmniej 6-miesięczne doświadczenie w doradzaniu z zakresu rolnictwa - w przypadku doradców rolniczych i doradców rolnośrodowiskowych,

b) wykształcenie średnie leśne, średnie branżowe leśne lub wyższe leśne i co najmniej 6-miesięczne doświadczenie w doradzaniu z zakresu leśnictwa - w przypadku doradców leśnych,",

b)
ust. 5a otrzymuje brzmienie:

"5a. Osoba, która nie posiada co najmniej 6-miesięcznego doświadczenia w doradzaniu z zakresu rolnictwa, może być wpisana na listy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub ust. 2, jeżeli w okresie 36 miesięcy od dnia wydania dyplomu ukończenia studiów wyższych, w ramach których zaliczyła zajęcia z doradztwa rolniczego lub doradztwa rolniczego i komunikacji społecznej, za które uzyskała co najmniej 5 pkt ECTS, złożyła wniosek o wpis na te listy.",

c)
w ust. 6:
w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) inny kierunek studiów wyższych obejmujący przedmioty z dziedziny nauk rolniczych w wymiarze co najmniej 60 punktów ECTS lub studia podyplomowe obejmujące przedmioty z dziedziny nauk rolniczych w wymiarze co najmniej 30 punktów ECTS;",

w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) inny kierunek studiów wyższych obejmujący przedmioty z dyscypliny nauk biologicznych i dyscypliny nauk o Ziemi i środowisku w wymiarze co najmniej 60 punktów ECTS lub studia podyplomowe obejmujące przedmioty z dyscypliny nauk biologicznych i dyscypliny nauk o Ziemi i środowisku w wymiarze co najmniej 30 punktów ECTS;",

w pkt 3 w lit. a tiret drugie otrzymuje brzmienie:

"– inny kierunek studiów wyższych obejmujący przedmioty z dyscypliny nauk leśnych w wymiarze co najmniej 60 punktów ECTS lub studia podyplomowe obejmujące przedmioty z dyscypliny nauk leśnych w wymiarze co najmniej 30 punktów ECTS,".

Do postępowań w sprawie wpisu do ewidencji producentów, o której mowa w art. 1 ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych i niezakończonych ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Do przyznawania płatności bezpośrednich oraz płatności niezwiązanej do tytoniu, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 6, w sprawach objętych postępowaniami:

1)
wszczętymi i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy,
2)
zakończonymi ostateczną decyzją wydaną na podstawie dotychczasowych przepisów, które zostały wznowione od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy

- stosuje się przepisy dotychczasowe.

1. 
Do przyznawania pomocy finansowej w ramach działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 10-12 ustawy zmienianej w art. 7, w sprawach objętych postępowaniami:
1)
wszczętymi i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy,
2)
zakończonymi ostateczną decyzją wydaną na podstawie dotychczasowych przepisów, które zostały wznowione od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy

- stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. 
Do wpisu na listę, o której mowa w art. 51 ust. 1-3 ustawy zmienianej w art. 7, w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 7, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
1. 
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 2 zachowują moc i mogą być zmieniane na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 2.
2. 
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 3 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 36 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r., z wyjątkiem art. 2, który wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2020 r.