Art. 26. - Zmiana niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. - Dz.U.2022.2185 - OpenLEX

Art. 26. - Zmiana niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2185

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 października 2022 r.
Art.  26. 

W ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 660, 872, 1488 i 1692) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 11 uchyla się ust. 1a-1c;
2)
w art. 12 w ust. 2 w pkt 2 uchyla się lit. e.