Art. 21. - Zmiana niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2185

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 października 2022 r.
Art.  21. 

W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 i 1726) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 56 po ust. 6 dodaje się ust. 6a i 6b w brzmieniu:

"6a. Wniosek, o którym mowa w ust. 6, składa się w:

1) postaci papierowej albo

2) formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 oraz z 2022 r. poz. 1087).

6b. Formularz wniosku, o którym mowa w ust. 6, w formie dokumentu elektronicznego minister właściwy do spraw środowiska udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu.";

2)
w art. 83b dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu składa się w:

1) postaci papierowej albo

2) formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

4. Formularz wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu w formie dokumentu elektronicznego minister właściwy do spraw środowiska udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu.";

3)
w art. 118 po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

"3a. Zgłoszenia dokonuje się w:

1) postaci papierowej albo

2) formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

3b. Formularz zgłoszenia w formie dokumentu elektronicznego minister właściwy do spraw środowiska udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu.";

4)
w art. 118a po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

"4a. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach prowadzenia działań składa się w:

1) postaci papierowej albo

2) formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

4b. Formularz wniosku o wydanie decyzji o warunkach prowadzenia działań w formie dokumentu elektronicznego minister właściwy do spraw środowiska udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu.".