Art. 7. - Zmiana niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2052

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 listopada 2021 r.
Art.  7. 

W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75 i 2320) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 8 w ust. 6 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Zakaz zatrudnienia nie dotyczy pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych.";

2)
w art. 10 w pkt 2 użyty po raz pierwszy wyraz "wojewódzkim" zastępuje się wyrazem "okręgowym";
3)
w art. 25 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W okresie zajmowania stanowiska, wykonywania czynności lub zatrudnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 5, nie jest wymagane posiadanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych.".