Art. 5. - Zmiana niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2052

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 listopada 2021 r.
Art.  5. 

W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r. poz. 2008) w art. 31 w § 2 wyrazy "Kara określona w § 1" zastępuje się wyrazami "Środek karny określony w § 1".