Art. 3. - Zmiana niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2052

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 listopada 2021 r.
Art.  3. 

W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805 i 1981) w art. 47968 w pkt 2 wyrazy "27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. poz. 591, z późn. zm.)" zastępuje się wyrazami "28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1984)".