Art. 15. - Zmiana niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2052

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 listopada 2021 r.
Art.  15. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.